• این‌که چه نوع جرثقیلی خریداری کنیم به شرایط و موارد بسیاری بستگی دارد. به بالطبع اگر قیمت جرثقیل را در نظر بگیریم جرثقیل های سقفی قیمت پایین‌تری دارند و ازاین‌جهت برای خریدار مناسب‌تر هستند. اما مسئله تنها قیمت نیست و شرایط و فضای محیط نیز در انتخاب نوع جرثقیل مؤثر است. برای مثال شرکت‌های فولاد و شرکت‌های تولید مخازن که در فضای بیرونی کار می‌کنند و فضای بیرون برای آن‌ها بسیار ارزشمند است ترجیح می‌دهند از جرثقیل های دروازه ایاستفاده کنند. در مکان‌هایی نیز استفاده از جرثقیل‌های سقفی بسیار ایده آل است. برای مثال در سد شهید عباس پور (کارون 1) جرثقیل 500 تنی برای این سد ساخته‌شده است. این جرثقیل بر روی دیوارهای سد نصب‌شده است و قطعاً برای مدت‌زمان بسیار زیادی استفاده خواهد شد.

  در کل استفاده از جرثقیل سقفی همه به لحاظ قیمت و هم به لحاظ اینکه این جرثقیل‌ها استهلاک کمتر و طول عمر بیشتری دارند به‌صرفه‌تر است. همچنین جرثقیل‌های سقفی امنیت بالاتری دارند. سروصدای این جرثقیل‌ها نیز از جرثقیل‌های دروازه‌ای و نیم دروازه‌ای کمتر است.

  مزایای استفاده از جرثقیل سقفی:

  - فضای عملیاتی محل کار را اشغال نمی‌کند

  - استهلاک کمتری دارد

  - سروصدای کمتری دارد

  - برای انسان و بار خطر کمتری دارد

  - قیمت ارزان‌تر

   

  مطالب و مقالات در مورد انواع جرثقیل

  جرثقیل سقفی

  جرثقیل دروزاه ای

  جرثقیل نیم دروازه ای

  نصب جرثقیل در تهران

  تعمیر جرثقیل

  ساخت جرثقیل

  نصب جرثقیل سقفی

  گارانتی جرثقیل

  خدمات پس از فروش جرثقیل

  تجهیزات مورد نیاز در نصب جرثقیل

  جرثقیل در تهران

  ریموت جرثقیل

  فروش جرثقیل

   

 • انجام پروژه نصب و تعمیر جرثقیلبرای سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران واقع در منطقه احمد آباد موستوفی

  aryacrane in iran 9

   

   

   

   

   

  aryacrane in iran 1

   

  مطالب و مقالات در مورد انواع جرثقیل

  نصب جرثقیل در تهران

  تعمیر جرثقیل

  ساخت جرثقیل

  نصب جرثقیل سقفی

  گارانتی جرثقیل

  خدمات پس از فروش جرثقیل

  تجهیزات مورد نیاز در نصب جرثقیل

  جرثقیل دروازه ای

  جرثقیل در تهران

  ریموت جرثقیل

  فروش جرثقیل

   تعمیر جرثقیل سقفی

  نصب جرثقیل سقفی

   برق جرثقیل

 • شغل فروش ،نصب و تعمیر و سرویس جرثقیلیکی از پردرآمدترین شغل های صنایع ماشین های سنگین می باشد .اما این امر با چالش های فراوانی روبرست.یکی از مهم ترین این چالش ها جلب اعتماد مشتری و کارفرما است.صاحبان جرثقیل معمولا به سختی به هر شخص یا شرکتی اعتماد می کنند .این افراد در ضمن اینکه افرادی بسیار متشخص و فنی و کاربلد هستند غالبا افرادی خشک و بدون انعطاف هستند .بازاریابی های مرسومی که در صنایع و شغل های دیگر می بینیم در این شغل تاثیر زیادی ندارد و کارفرما ها به بازاریابی ها و تبلیغات مرسوم توجهی ندارند .البته این امر بسیار منطقی است از این بابت که خدمات حوزه جرثقیل خدمات بسیار بسیار حساس و گاها خطرناک است که واقعا اجرا و انجام این خدمات را نمی توان به هرشخص و شرکتی سپرد.به دلیل گرانی قطعات جرثقیل و خطرناک بودن کار با آن سهل انگاری و نداشتن دانش کافی در کار می تواند عواقب جبران ناپذیر و خطرناکی در پی داشته باشد .

  دارندگان جرثقیل معمولا انجام خدمات خود را به شرکتهای شناخته شده می سپارند . این افراد انجام امور جرثقیل را به شرکت های شناخته شده و یا شرکت های تایید شده توسط سایر همکارانشان می سپارند.از این رو بهترین روش تبلیغاتی برای خدمات جرثقیلارائه خدمات خوب و قابل قبول به مشتریان است .شاید به دلیل شرایط خاص کار در صنعت جرثقیل ،شرکتها و افرادی که در این صنعت تازه وارد باشند و به تازگی کار را شروع کرده باشند با مشکل دریافت سفراشمواجه باشند.اما با صبر و تلاش برای جذب مشتری و البته ارائه خدمات به بهترین شکل ممکن می توانند مشتریان همیشگی و پروپا قرصی برای خود فراهم کنند.

  درامد تعمیر و نصب جرثقیل

  ارائه خدمات سرویس ،تعمیر و نصب جرثقیل درآمد بسیار بالایی دارد.در صورتی که فعالین این عرصه در بین جرثقیل داران شناخته شوند می توانند به درآمدهای سرشار و بسیار بالا دست یابند .

   

  مطالب و مقالات در مورد انواع جرثقیل

  نصب جرثقیل در تهران

  تعمیر جرثقیل

  ساخت جرثقیل

  نصب جرثقیل سقفی

  گارانتی جرثقیل

  خدمات پس از فروش جرثقیل

  تجهیزات مورد نیاز در نصب جرثقیل

  جرثقیل دروازه ای

  جرثقیل در تهران

  ریموت جرثقیل

  فروش جرثقیل

   تعمیر جرثقیل سقفی

  نصب جرثقیل سقفی

   برق جرثقیل

 • مرکزجرثقیلمکاترونیکآریاهموارهسعیدرارائهمناسب‌ترینقیمت‌هابرایمشتریانخوددارد. متأسفانهدردوسالاخیروافزایشروزافزونقیمتارزودلارقیمتلوازم‌یدکیو لوازم مورد نیاز جرثقیلچندبرابرشدهاستوبسیاریازجرثقیل‌دارانازاین‌جهتبامشکلمواجهشده‌اند. مرکزمکاترونیکآریاباتوجهبهافزایشچندبرابریقیمتقطعاتدرصدبسیارناچیزیبهقیمتخدماتخوداضافهکردهاست. مادرایندوسالتنهاحدود 20درصدبهمبلغخدماتوسرویسجرثقیلاضافهکرده‌ایم.ایندرصورتیاستکه قیمتکالاهاوبرخیخدمات دویاسهبرابرشدهاست.

  جرثقیل‌داران عزیز دقت داشته باشند که هرچند افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها کار را برای تولیدکنندگان مصرف‌کنندگان سخت کرده است اما این عزیزان هرگز نباید از سرویس و تعمیر جرثقیلخود غافل شوند. جرثقیل دستگاه حساسی است که عدم رسیدگی صحیح به آن ممکن است خطرات جانی و مالی زیای به بار بیاورد. ازاین‌رو کوچک‌ترین ایرادات آن باید در اسرع وقت برطرف گردد.

   

   

  مطالب و مقالات در مورد انواع جرثقیل

  نصب جرثقیل در تهران

  تعمیر جرثقیل

  ساخت جرثقیل

  نصب جرثقیل سقفی

  گارانتی جرثقیل

  خدمات پس از فروش جرثقیل

  تجهیزات مورد نیاز در نصب جرثقیل

  جرثقیل دروازه ای

  جرثقیل در تهران

  ریموت جرثقیل

  فروش جرثقیل

   

 • جرثقیل‌هاابزارغول‌پیکرصنعتیهستندکهبرایجابه‌جاییتجهیزاتوابزارسنگین استفادهمی‌شوند. جرثقیلمعمولاًدرشرکت‌هایمتوسطوبزرگاستفادهمی‌شود. بیشترینکاربردجرثقیلدرشرکت‌هاوکارخانه‌هایفعالدرشهرک‌هایصنعتیاست. جرثقیل‌هامعمولاًبرایورودمواداولیهبهمحلویاانتقالکالاهایتولیدیامونتاژشدهبرایخروجازسالنمورداستفادهقرارمی‌گیرند. شهرک‌هایصنعتیفراوانیدرتهرانوسایرشهرستان‌هاوجوددارند. دراینشهرک‌هاکمترسالنوسوله‌اییافتمی‌شودکهدرآنوسیلهبالابریاجرثقیلوجودنداشتهباشد.

  شهرک صنعتی چهاردانگه، شهرک صنعتی نصیرآباد، شهرک صنعتی شمس‌آباد، شهرک صنعتی مامونیه و... ازجمله شهرک‌های صنعتی شناخته‌شده و مهم در تهران می‌باشند. مجموعه جرثقیل مکاترونیک آریا در همه  شهرک‌های صنعتی موجود در تهران مشتریان مهمی داشته است و در این شهرک‌ها  پروژه‌های مهمی درزمینهٔ ساخت، نصب و تعمیر جرثقیل انجام داده است. کار در شهرک‌های صنعتی مزایای فراوانی برای ارائه‌دهندگان خدمات جرثقیل دارد. شرکت‌های موجود در شهرک‌های صنعتی به‌صورت زنجیروار به هم متصل هستند. اغلب این شرکت‌ها باهم در ارتباط هستند. گرفتن پروژه از هر یک از این شرکت‌ها می‌تواند منجر به دریافت پروژه از سایر شرکت‌های موجود در این شهرک‌ها شود. مجموعه جرثقیل مکاترونیک آریا همواره سعی در ارائه بهترین خدمات و سرویس‌ها درزمینهٔ جرثقیل به مشتریان خود در شهرک‌های صنعتی داشته است. اما استفاده از جرثقیل برای همه شرکت‌ها امکان‌پذیر نیست. مسائل مالی یا زیربنایی ازجمله مواردی است که ممکن است مانع استفاده از جرثقیل‌های صنعتی در برخی شرکت‌ها شود.

  استفاده از جرثقیل به‌عنوان ابزاری منحصربه‌فرد شرایط خاص و ویژه‌ای دارد که در زیر به توضیح برخی از موارد آن می‌پردازیم.

  استفاده زیاد برق توسط جرثقیل: جرثقیل از برق سه فاز استفاده می‌کند ازاین‌رو مصرف برق بالایی دارد.

  هزینه تعمیر و نگهداری بالا: جرثقیل‌ها هزینه تعمیر و نگهداری بالایی دارند و تنها شرکت‌ها خاصی خدمات سرویس و نگهداری جرثقیلرا انجام می‌دهند.

  سروصدای زیاد: برخی جرثقیل‌ها هنگام کار کردن سروصدای بسیار زیادی تولید می‌کنند.

  خطرات کار با جرثقیل: استفاده از جرثقیل بدون رعایت نکات ایمنی و استفاده از کارکنان کم‌تجربه می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

   

   

   

   

  مطالب و مقالات در مورد انواع جرثقیل

  نصب جرثقیل در تهران

  تعمیر جرثقیل

  ساخت جرثقیل

  نصب جرثقیل سقفی

  گارانتی جرثقیل

  خدمات پس از فروش جرثقیل

  تجهیزات مورد نیاز در نصب جرثقیل

  جرثقیل دروازه ای

  جرثقیل در تهران

  ریموت جرثقیل

  فروش جرثقیل

   تعمیر جرثقیل سقفی

  نصب جرثقیل سقفی

   برق جرثقیل

 • تهرانشهریصنعتیباهزارانشرکتوکارخانهوتولیدیاست. شرکت‌هایوکارخانه‌هایفراوانیدرتهرانازانواعجرثقیل استفادهمی‌کنند. دسترسیسریعبهخدمات ساخت جرثقیل،نصب جرثقیل،تعمیر و نگهداری  و سرویس جرثقیل امریضروریبرایهریکازاینمجموعه‌هااست.

  کلیه خدمات جرثقیل اعم از نصب، سرویس جرثقیل و تعمیر جرثقیل در تهران به‌صورت فورس ماژور و در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود. با توجه به اینکه مجموعه جرثقیل مکاترونیک آریا در شهر تهران فعالیت دارد بالطبع امکان خدمات‌رسانی سریع‌تری به مشتریان در تهران را داراست. همچنین انتقال تجهیزات سنگین جهت تعمیرات در شهر تهران به لحاظ بعد مسافت سریع‌تر از سایر شهرها و استان‌ها انجام  می‌شود. با این شرایط و با توجه به اینکه بسیاری از مشتریان این مجموعه در شهر تهران حضور دارند و از سوی دیگر تهران به‌عنوان صنعتی‌ترین شهر کشور بیشترین میزان استفاده از جرثقیل را دارد، مجموعه جرثقیل مکاترونیک آریا به‌صورت ويژه و در اسرع وقت به همشهریان عزیز در تهران خدمت‌رسانی می‌نماید.

   

   crane services in tehra

  مطالب و مقالات در مورد انواع جرثقیل

  نصب جرثقیل در تهران

  تعمیر جرثقیل

  ساخت جرثقیل

  نصب جرثقیل سقفی

  گارانتی جرثقیل

  خدمات پس از فروش جرثقیل

  تجهیزات مورد نیاز در نصب جرثقیل

  جرثقیل دروازه ای

  جرثقیل در تهران

  ریموت جرثقیل

  فروش جرثقیل

   

 • دراکثرمواقعمشکلاتوایراداتجرثقیل‌هامشکلاتبرقیاست. مانندقطعشدنسیم‌هابهخاطرگیرکردنبهوینچ، کالسکهیاپلویاآویزانشدنکیبوردبهسیمو قطعشدنسیم‌هایبرق. خرابی‌هاییدیگرنیزممکناستناشیازسیم‌بکسل‌هاایجادشود. مشکلاتینظیرپارگیسیم‌بکسل‌هاوپیچخوردنسیم‌بکسلبهدلیلبدبارزدن.

  مواردی دیگر که ممکن است باعث خرابی جرثقیل شود بی‌توجهی اپراتور و برخورد جرثقیل به دیوار و موانع است که می‌تواند باعث بروز مشکلات مکانیکی یا الکترونیکی برای جرثقیل شود.

   

   

  مطالب و مقالات در مورد انواع جرثقیل

  نصب جرثقیل در تهران

  تعمیر جرثقیل

  ساخت جرثقیل

  نصب جرثقیل سقفی

  گارانتی جرثقیل

  خدمات پس از فروش جرثقیل

  تجهیزات مورد نیاز در نصب جرثقیل

  جرثقیل دروازه ای

  جرثقیل در تهران

  ریموت جرثقیل

  فروش جرثقیل

   

 • جرثقیل مانند سایر ماشین‌های صنعتی نیاز به روغن‌کاری دارد. در روغن‌کاری و سرویس جرثقیل دو نوع روغن مهم مورداستفاده قرار می‌گیرد. روغن واسکازین و گریس. روغن واسکازین برای گیربکس استفاده می‌شود درواقع این روغن برای چرخ‌دنده‌هاست که هم ساییده نشوند و هم خراب نشوند. همچنین این روغن‌کاری باعث می‌شود که چرخ‌دنده‌ها روان‌تر کار کنند و سروصدای کمتری داشته باشند.

  روغن دیگری که استفاده می‌شود گریس هست که برای بلبرینگ چرخ‌ها است. گریس توسط دستگاه مخصوصی با فشار به داخل یاتاقان‌ها و ازآنجا به داخل بلبرینگ‌ها پمپاژ می‌شود. گریس کاری بلبرینگ‌های جرثقیل باعث طول عمر بیشتر و روان‌تر شدن بلبرینگ‌ها می‌شود.

  تهیه روغن جرثقیل برای مشتریان و همکاران

  مجموعه جرثقیل مکاترونیک آریا خدمات تهیه و ارسال روغن‌موتور و واسکازین گیربکس جرثقیل را انجام می‌دهد. ارسال به سراسر کشور انجام می‌شود.

  روغن ایرانی یا روغن خرجی؟

  سالی که بسیاری از صاحبان جرثقیل از ما می‌پرسند این هست که  روغن ایرانی استفاده کنیم یا روغن خارجی. ممکن است بسیاری این را ندانند اما روغن ایرانی جزو بهترین روغن‌ها است. حتی در روغن‌موتورهای خودروها نیز روغن ایرانی جزو بهترین‌ها در دنیا است. مجموعه مکاترونیک آریا نیز همواره از روغن‌های ایرانی جهت سرویس جرثقیل استفاده می‌کند.

   روغن سیم‌بکسل جرثقیل

  بسیاری از تعمیرکاران و اپراتورها این نکته را نمی‌دانند که سیم‌بکسل روغن مخصوص و خاصی دارد. بسیاری از این افراد به‌اشتباه از گریس برای روغن‌کاری جرثقیل استفاده می‌کنند. درحالی‌که گریس اصلاً گزینه مناسبی برای روغن‌کاری سیم‌بکسل نیست. گریس در طول زمان باعث خشک و کثیف‌تر شدن سیم‌بکسل می‌شود. خاصیت دیگری که گریس دارد این هست که گریس گردوغبار را به خود جذب می‌کند. ازاین‌رو از گریس تنها بایستی در فضاهای سربسته استفاده کرد؛ برای مثال در بلبرینگ‌ها. در شرایط سربسته گریس خشک نمی‌شود و گیرد و غباری جذب نمی‌کند.

  روغن مخصوص سیم‌بکسل‌های جرثقیل غالباً با ترکیب روغن ترمز و روغن گیربکس تولید می‌شود. ترکیبات دیگری نیز برای ساخت روغن سیم‌بکسل استفاده می‌شود.

  مطالب و مقالات در مورد انواع جرثقیل

  نصب جرثقیل در تهران

  تعمیر جرثقیل

  ساخت جرثقیل

  نصب جرثقیل سقفی

  گارانتی جرثقیل

  خدمات پس از فروش جرثقیل

  تجهیزات مورد نیاز در نصب جرثقیل

  جرثقیل دروازه ای

  جرثقیل در تهران

  ریموت جرثقیل

  فروش جرثقیل

 • ساخت جرثقیل دروازه ای جدید توسط مکاترونیک

  در تصاویر زیر پروسه ساخت جرثقیل دروازه‌ای جدیدی توسط مجموعه مکاترونیک را مشاهده می‌کنید.

  aryacrane14001015 1

  aryacrane14001015 2

  aryacrane14001015 3

  aryacrane14001015 4

  aryacrane14001015 5

  aryacrane14001015 9

  aryacrane14001015 7

  جرثقیل دروازه ای آلومینیومی

  جرثقیل دروازه‌ای آلومینیومی اخیراً شاهد ظهور جرثقیل‌های دروازه‌ای آلومینیومی بوده‌ایم. جرثقیل دروازه‌ای آلومینیومی از قطعات آلومینیومی با مقاومت بالا ساخته‌شده‌اند. این جرثقیل‌ها به دلیل ساختار سبک و طراحی مدولار، بسیار انعطاف‌پذیر هستند و می‌توان آن‌ها را خیلی سریع راه‌اندازی و جدا کرد. چرخ‌های چرخشی استاندارد اجازه می‌دهند جرثقیل به‌راحتی حتی تحت بار حرکت کند. بسیاری از این جرثقیل گواهی‌های ایمنی و استاندارد را دریافت کرده‌اند و در نقاط مختلف جهان مورداستفاده قرارمی کیرند.

  aluminum gantry crane

  این جرثقیل‌ها معمولاً به‌صورت قابل‌حمل (پرتابل) ساخته می‌شوند. این جرثقیل‌ها و بالابرها بسیار قابل‌حمل، سبک‌وزن و مقاوم در برابر خوردگی هستند. این جرثقیل‌ها گزینه بسیار مناسبی برای استفاده در گاراژهای خودرو، ماشین فروشی‌ها هستند. جرثقیل‌های دروازه‌ای آلومینیومی به‌راحتی در کامیون‌ها بارگیری شوند و سریع مونتاژ و جدا می‌شوند؛ این مزیت محبوبیت این جرثقیل را افزایش داده است.

    چه عواملی بر هزینه جرثقیل سقفی تأثیر می‌گذارد؟

  هنگامی‌که یک سازنده جرثقیل برای مشاوره در محل حاضر می‌شود، سعی می‌کند چالش‌های خاص بلند کردن کالاها و مواد را شناسایی کنند؛ همچنین سازندگان تسهیلات شمارا ارزیابی کنند تا درک درستی از فضای طبقه ساختمان، سازه‌های پشتیبانی در محل، و اندازه و ظرفیت داشته باشند.

  هر یک از مشخصات زیر بر هزینه طراحی، ساخت و نصب جرثقیل سقفی تأثیر می‌گذارد:

  تعداد کل جرثقیل‌ها

  ظرفیت ارتفاع بالابر

   تعداد آسانسور

  رویکرد هوک

  سیستم قدرت الکتریکی

  دستی یا پنوماتیکی

   محیط عملیاتی

   سرعت عملیات

  کنترل‌ها

   طول

   محل باند

  نوع سیستم برق

  کوتاه در مورد تاریخچه، انواع و نحوه ساخت جرثقیل

  جرثقیل ماشینی است که قادر است اجسام سنگین را بالا و پایین برده و آن‌ها را به‌صورت افقی حرکت دهد. جرثقیل‌ها با بالابرها تفاوت دارند. بالابرها صرفاً می‌توانند اجسام را بلند کنند اما نمی‌توانند آن‌ها را به طرفین حرکت دهند. درصورتی‌که جرثقیل‌ها می‌توانند اجسام را در طرفین حرکت دهند. جرثقیل‌ها همچنین از نوار نقاله‌ها نیز متمایز می‌شوند که مواد فله‌ای مانند غلات و زغال‌سنگ را در یک فرآیند مداوم بلند و جابجا می‌کنند. کلمه جرثقیل ازآنجا گرفته‌شده است که این ماشین‌ها شکلی شبیه به پرنده قدبلند و گردن‌دراز به همین نام هستند.

  بشر از قدیم‌الایام از وسایل مختلف برای بلند کردن اجسام سنگین استفاده کرده است. یکی از قدیمی‌ترین نسخه‌های جرثقیل که ساخته شد، Shaduf بود که برای اولین بار حدود چهار هزار سال پیش برای جابجایی آب در مصر استفاده شد. در اوایل قرن اول، جرثقیل‌هایی ساخته شدند که توسط انسان یا حیواناتی کار می‌کردند. این جرثقیل‌های اولیه شامل یک تیر چوبی بلند، معروف به بوم بود که به یک‌پایه دوار متصل می‌شد. چرخ یا تردمیل به طبل نیرو می‌داد که طناب دور آن پیچیده شده بود. طناب به یک قرقره در بالای بوم و به قلابی که وزنه را بلند می‌کرد وصل می‌شد. پیشرفت مهمی در طراحی جرثقیل در قرون‌وسطی رخ داد، زمانی که یک بازوی افقی به بوم اضافه شد. بازوی به‌گونه‌ای به بوم متصل شده بود که به آن اجازه می‌داد بچرخد و امکان افزایش دامنه حرکت را فراهم می‌کرد.

  در قرن شانزدهم، جرثقیل‌ها با دو تردمیل ساخته می‌شدند، یکی در هر طرف یک محفظه دوار حاوی بوم. تا اواسط قرن نوزدهم، زمانی که موتورهای بخار ساخته شدند، جرثقیل‌ها به نیروی انسانی یا حیوانی متکی بودند. در پایان قرن نوزدهم، موتورهای احتراق داخلی و موتورهای الکتریکی برای تأمین انرژی جرثقیل‌ها مورداستفاده قرار گرفتند. در این زمان برای ساخت بیشتر جرثقیل‌ها از فولاد به‌جای چوب استفاده می‌شد. در نیمه اول قرن بیستم، جرثقیل‌های اروپایی و آمریکایی بهروش‌های مختلف توسعه یافتند. در اروپا، جایی که بیشتر جرثقیل‌ها در شهرهایی با خیابان‌های باریک استفاده می‌شد، جرثقیل‌ها معمولاً به شکل برج‌های بلند و باریک ساخته می‌شدند که بوم و اپراتور بالای برج بود. ازآنجایی‌که عملکرد بی‌صدا در شهرهای شلوغ مهم بود، این جرثقیل‌های برجی زمانی که به‌طور گسترده در دسترس قرار گرفتند معمولاً توسط موتورهای الکتریکی کار می‌کردند.

  . در ایالات‌متحده، جرثقیل‌ها اغلب در مکان‌های دور از مناطق مسکونی استفاده می‌شدند. جرثقیل‌ها معمولاً با بوم متصل به چرخ‌دستی ساخته می‌شدند که می‌توانست به‌راحتی از مکانی به مکان دیگر جابجا شود. این جرثقیل‌های متحرک معمولاً با موتورهای احتراق داخلی کار می‌کنند. در طول دهه 1950، در دسترس بودن فولادهای قوی‌تر، همراه با افزایش تقاضا برای ساختمان‌های بلندتر، منجر به توسعه جرثقیل‌هایی با بوم‌های بسیار بلند متصل به کامیون‌های کوچک شد. جرثقیل‌های متحرک و جرثقیل‌های برجی از انواع مختلف به‌طور گسترده در پروژه‌های ساختمانی در سراسر جهان استفاده می‌شود. مواد خام مهم‌ترین ماده‌ای که برای ساخت جرثقیل استفاده می‌شود فولاد است. فولاد آلیاژی از آهن و مقدار کمی کربن است. برای سازه‌هایی که به استحکام خیلی بالایی نیاز ندارند، از نوع رایج فولاد به نام فولاد کربنی استفاده می‌شود. طبق تعریف، فولاد کربنی حاوی کمتر از 2 درصد عناصر غیر از آهن و کربن است. فولاد کربنی به اشکال مختلف وجود دارد. مهم‌ترین عامل در تعیین خواص فولاد کربنی میزان کربن موجود است که از کمتر از 0.015% تا بیش از 0.5% متغیر است. برای سازه‌هایی که به استحکام زیاد نیاز دارند، به‌ویژه در جرثقیل‌هایی که برای بلند کردن اجسام بسیار سنگین طراحی‌شده‌اند، از مواد مختلفی به نام فولادهای کم آلیاژ با مقاومت بالا (HSLA) استفاده می‌شود.

  فولادهای HSLA حاوی سطوح نسبتاً کمی کربن، معمولاً حدود 0.05٪ هستند. آن‌ها همچنین حاوی مقدار کمی از یک یا چند عنصر دیگر هستند که به استحکام می‌افزایند. این عناصر عبارت‌اند از کروم، نیکل، مولیبدن، وانادیم، تیتانیوم و نیوبیم. فولادهای HSLA علاوه بر قوی بودن، در برابر خوردگی جوی نیز مقاوم هستند و نسبت به فولادهای کربنی برای جوشکاری مناسب‌تر هستند. بسته به طراحی دقیق جرثقیل، طیف گسترده‌ای از مواد دیگر ممکن است در ساخت استفاده شود. برای ساخت لاستیک جرثقیل‌های متحرک از لاستیک طبیعی یا مصنوعی استفاده می‌شود. برخی از اجزای ساختاری ممکن است از فلزات مختلفی مانند برنز و آلومینیوم ساخته شوند. اجزای الکتریکی ممکن است شامل مس برای سیم‌ها و عناصر نیمه‌هادی مانند سیلیکون یا ژرمانیوم برای مدارهای الکترونیکی باشد. مواد دیگری که ممکن است مورداستفاده قرار گیرند عبارت‌اند از سرامیک و پلاستیک‌های قوی.

  طراحی جرثقیل

  بسیار کمی از ماشین‌ها هستند که طراحی متنوعی مانند جرثقیل داشته باشند. قبل از ساخت جرثقیل، سازنده باید محل استفاده از آن و وزنی که برای بلند کردن آن نیاز دارد را در نظر بگیرد. علاوه بر این، جرثقیل‌ها اغلب برای مطابقت با نیازهای کاربر اصلاح می‌شوند. به این دلایل، اغراق نیست اگر بگوییم هیچ دو جرثقیل دقیقاً شبیه هم نیستند. جرثقیل‌هایی که برای مقاصد صنعتی استفاده می‌شوند به‌طورکلی به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که به‌طور دائم در یک مکان باقی بمانند. این جرثقیل‌ها اغلب کارهای تکراری را به‌صورت خودکار انجام می‌دهند.

  جرثقیل مسافرتی سقفی نوعی جرثقیل پل است که در آن ریل‌ها در بالای سطح زمین قرار دارند. جرثقیل سقفی که معمولاً در سقف یک ساختمان نصب می‌شود، این مزیت را دارد که هیچ مانعی در محل کار ایجاد نمی‌کند.. جرثقیل‌های مورداستفاده در ساخت‌وساز اغلب وظایف مختلفی را انجام می‌دهند و باید توسط اپراتورهای بسیار ماهر کنترل شوند. جرثقیل‌های ساختمانی به دودسته جرثقیل‌های متحرک و جرثقیل‌های برجی تقسیم می‌شوند. جرثقیل‌های متحرک بر روی کامیون‌ها یا خزنده‌ها به‌منظور حرکت از مکانی به مکان دیگر نصب می‌شوند.

  جرثقیل مفصلی جرثقیل متحرکی است که در آن‌یک مفصل بین دو بخش بوم وجود دارد که به آن اجازه می‌دهد به روشی شبیه به بندانگشت انسان حرکت کند. جرثقیل‌های مفصلی معمولاً برای بلند کردن اجسامی که در فاصله نسبتاً کوتاهی اما با دامنه حرکتی وسیع قرار دارند استفاده می‌شود. جرثقیل تلسکوپی جرثقیل متحرکی است که در آن دو یا چند بخش از بوم می‌توانند کشیده و جمع شوند و طول بوم را تغییر دهند.

   جرثقیل‌های تلسکوپی نسبت به جرثقیل‌های مفصلی تطبیق‌پذیری کمتری دارند، اما معمولاً قادر به بلند کردن اجسام سنگین‌تری هستند که در فاصله دورتری قرار دارند.

  تاورکرین در ساخت ساختمان‌های بلند استفاده می‌شود. آن‌ها هنگام شروع ساخت‌وساز نصب می‌شوند و پس از اتمام ساختمان برچیده می‌شوند. یک تاورکرین خارجی در خارج از ساختمان نصب‌شده است. با افزایش ارتفاع ساختمان، جرثقیل با بلند کردن قسمت بالایی جرثقیل و اضافه کردن بخش جدیدی از برج در زیر آن بالا می‌رود.

  جرثقیل متحرک ساختمان با افزایش ارتفاع ساختمان، جرثقیل با بالا بردن پایه جرثقیل به سطح بالاتری در داخل ساختمان بالا می‌رود.

  روند ساخت قطعات فولادی: فولاد مذاب از ذوب سنگ‌آهن و کک (ماده‌ای غنی از کربن که هنگام گرم شدن زغال‌سنگ حاصل می‌شود) در یک کوره ساخته می‌شود و سپس بیشتر کربن را با انفجار اکسیژن در مایع خارج می‌کند. سپس فولاد مذاب در قالب‌های آهنی با دیواره‌های ضخیم ریخته می‌شود و در آنجا به شکل شمش سرد می‌شود.

  به‌منظور تشکیل محصولات مسطح مانند صفحات و ورق‌ها یا محصولات بلند مانند میله‌ها و میله‌ها، شمش‌ها بین غلتک‌های بزرگ تحت‌فشار بسیار زیاد شکل می‌گیرند. لوله‌های توخالی، مانند لوله‌هایی که برای تشکیل بوم‌های مشبک جرثقیل‌های بزرگ استفاده می‌شوند، ممکن است باخم کردن ورق‌های فولادی و جوش دادن دو طرف بلند به یکدیگر ساخته شوند. آن‌ها همچنین ممکن است با سوراخ کردن میله‌های فولادی با یک مخروط فولادی چرخان ساخته شوند.

  کابل‌های مورداستفاده برای بلند کردن وزنه‌ها از سیم‌های فولادی ساخته‌شده‌اند. برای ساخت این سیم‌ها، ابتدا فولاد را به شکل میله‌ای بلند می‌پیچند. سپس میله از طریق یک سری قالب‌ها کشیده می‌شود که قطر آن را به‌اندازه دلخواه کاهش می‌دهد. سپس چندین سیم به هم می‌پیچند تا کابل را تشکیل دهند.

  قطعات فولادی ساخته‌شده به سازنده جرثقیل تحویل داده می‌شود. سازنده با تحویل و بازرسی فولاد آن‌ها را به انبار منتقل می‌کند. تا زمانی که نیاز باشد در یک انبار نگهداری می‌شود. بسیاری از اجزای مختلف که بعداً در جرثقیل‌ها مونتاژ می‌شوند با استفاده از تجهیزات فلزکاری مختلف ساخته می‌شوند. برای شکل دادن به فولاد در صورت نیاز از ماشین‌های تراش، مته و سایر ماشین‌های دقیق استفاده می‌شود.

  مونتاژ جرثقیل: یک جرثقیل از اجزای لازم کنار هم قرار می‌گیرد. همان‌طور که جرثقیل در امتداد خط مونتاژ حرکت می‌کند، اجزای فولادی در جای خودجوش یا پیچ می‌شوند. رویه‌های دقیقی که در این فرآیند دنبال می‌شود بسته به نوع جرثقیل در حال مونتاژ متفاوت است.

  جرثقیل مونتاژ شده تست‌شده و ارسال می‌شود. بسته به‌اندازه و نوع جرثقیل، ممکن است به بخش‌های فرعی تقسیم شود تا در محل مونتاژ شود. همچنین ممکن است به‌طور کامل در کامیون‌های بزرگ مخصوص حمل شود. کنترل کیفیت ایمنی مهم‌ترین عاملی است که در ساخت جرثقیل باید در نظر گرفته شود.

  منبع مقاله:http://www.madehow.com/Volume-5/Crane.html

  _____________________________________________________________________

  ۱۰ نکته ای که قبل از خرید جرثقیل سقفی باید حتماً بررسی کنید.
  قبل از خرید جرثقیل سقفی موارد زیادی وجود دارد که باید بدانید. خرید شما معمولاً برای افزایش بهره‌وری و ایمنی در تأسیسات شما است. بنابراین قبل از خرید باید چند نکته را در نظر بگیرید. در صنعت جرثقیل نباید به دنبال کمترین قیمت باشید. تغییرات جرثقیل، الزامات ایمنی و ویژگی‌های فنّاورانه بسیار زیادی در دسترس است که اگر به دنبال کمترین قیمت باشید، این مزایا را از دست می‌دهید؛ یا فراتر از آن، ممکن است جرثقیل دریافت کنید که حتی برای برنامه شما مناسب نیست.

  از سوی دیگر بارها و بارها پیشنهاد‌هایی مربوط به جرثقیل‌های سقفی از طرف مشتریان ارائه‌شده است که مشخصات بیشتری نسبت به نیاز مشتری دارد. حتی دیده‌شده است مشتری‌ها دو برابر مبلغی را برای جرثقیل پرداخت کرده‌اند که حتی با کاربرد آن‌ها همخوانی ندارد. در زیر ده نکته اصلی که قبل از خرید جرثقیل باید در نظر بگیرید را ذکر می‌کنیم. قبل از اینکه پول خود را در یک جرثقیل سقفی جدید سرمایه‌گذاری کنید، این ده مورد را در نظر بگیرید که نه‌تنها در هزینه شما صرفه‌جویی می‌کند بلکه در بهترین جرثقیل برای برنامه شما سرمایه‌گذاری می‌کند. یک مشاور جرثقیل محلی می‌تواند در کسب اطلاعات زیر به شما کمک کند.

  ۱-محیط نصب جرثقیل: محیط یکی از عناصر کلیدی موردنیاز جرثقیل شما است که اغلب موردبحث قرار نمی‌گیرد. محیط می‌تواند بسیاری از عوامل تعیین‌کننده در مورد نوع جرثقیل شمارا تغییر دهد. به‌عنوان‌مثال، برخی از مواد شیمیایی می‌توانند پلاستیک را شکننده کرده یا خوردگی فلز را تسریع کنند. روغن‌های برش می‌توانند نئوپرن و PVC را شکننده کنند. گرما و رطوبت می‌تواند باعث گرم شدن بیش‌ازحد موتورهای شما شود. شما نمی‌توانید جرثقیل مناسب را انتخاب کنید بدون اینکه شرکت جرثقیل بداند که در چه محیطی استفاده می‌شود. جرثقیل شما بسته به کاربرد و محیط آن باید دارای اجزای خاصی باشد. باید بدانید چه چیزی را انتخاب می‌کنید و مکانی که جرثقیل در آن کار می‌کند به چه صورت است. اجزای اضافه‌شده برای مناطق خاص ضروری خواهد بود. به‌ویژه شرایط گردوغبار شدید، رطوبت، درجه حرارت بالا یا پایین، فضای باز، داخل ساختمان، قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی، نور و حتی ارتفاع می‌تواند جرثقیل را تحت تأثیر قرار دهد. خارج از محدوده استاندارد، اجزای اضافی موردنیاز است.

   ارتفاع استاندارد زیر ۳۲۸۰ فوت (ارتفاع می‌تواند بر خنک شدن قطعات الکترونیکی تأثیر بگذارد و اجازه دفع گرما را نمی‌دهد) محدوده دمای استاندارد ۳۲ تا ۱۰۴ درجه فارنهایت است رطوبت استاندارد زیر ۹۰ برنامه‌های کاربردی در فضای باز به ویژگی‌هایی برای جلوگیری از آسیب در هنگام باران، برف، یخ، گرما، باد و اشعه ماوراءبنفش نیاز دارند. مواد شیمیایی خورنده یا انفجاری/ بخاری به ویژگی‌های اضافی نیاز دارند محیط‌های گردوغبار شدید ناشی از برش به ویژگی‌های محافظتی اضافی نیاز دارد گرما می‌تواند روان کننده‌ها را مایع کرده و بر موتورها و اجزای الکتریکی تأثیر بگذارد سرما می‌تواند روان کننده‌ها را یخ‌زده، اجزای پلاستیکی و قطعات الکتریکی را ترک دهد. تغییرات شدید دما می‌تواند باعث تراکم و کوتاه شدن اجزای الکتریکی و ایجاد خوردگی شود.

  ۲. چرخه کار جرثقیل: چرخه کار جرثقیل تا حدودی به برنامه نحوه استفاده و به‌کارگیری آن بستگی دارد. اگر جرثقیل، جرثقیل تولیدی است، احتمالاً به یک چرخه سنگین نیاز است. اگر جرثقیل تعمیر و نگهداری است یا جرثقیل مورداستفاده برای حمل‌ونقل، چرخه ممکن است کوتاه‌تر باشد. باید از خود بپرسید که هرچند وقت یک‌بار از این جرثقیل استفاده می‌شود و تقریباً با ظرفیت کامل کار می‌کند یا خیر؟ انتخاب یک موتور قوی برای یک برنامه سبک‌کار باعث می‌شود که شما هزینه‌های بیشتری را خرج کنید. دو استاندارد وجود دارد که تولیدکنندگان جرثقیل هنگام انتخاب چرخه کار مناسب عمل می‌کنند. FEM و CMAA. CMAA انجمن تولیدکنندگان جرثقیل آمریکا و FEM فدرال اروپایی De La Manutention است.

  این استانداردهای طراحی و تولید بین‌المللی جرثقیل‌های مسافرتی سقفی است. هر دو مشخصات بر اساس ورودی شرکت‌های بزرگ‌تر جرثقیل نوشته‌شده است. تفاوت این است که FEM در سراسر جهان است درحالی‌که CMAA برای آمریکا است. FEM همچنین هر قسمت اصلی جرثقیل (بالابر، واگن برقی و پل) را جدا می‌کند درحالی‌که مشخصات CMAA جرثقیل را به‌عنوان یک کل طبقه‌بندی می‌کند. برای درک این طبقه‌بندی‌ها نیز باید بدانید که آسانسور یا چرخه کار چیست. یک چرخه کار عبارت است از بالا بردن بار، داشتن یک دوره استراحت درجایی که واگن برقی یا پل در حال حرکت است، بار را کاهش می‌دهد، یک دوره استراحت دوباره درجایی که ممکن است واگن برقی یا پل در حال حرکت باشد، و سپس بازگرداندن قلاب به موقعیت اولیه

  ۳. ظرفیت

  انتخاب ظرفیت مناسب برای افزایش طول عمر جرثقیل بسیار مهم است. همچنین، ساییدگی و پارگی ناخواسته را کاهش می‌دهد. شرایط موردنیاز برای تصمیم‌گیری در مورد چرخه وظیفه شما نیز کمک می‌کند. برای مثال جرثقیل ده تنی شاید بهترین گزینه شما باشد، اگر بیشتر وزن شما پنج‌تن باشد. همه‌چیز بستگی به بارهایی دارد که باید در نظر بگیرند. شما همچنین باید به هرگونه الزامات دیگر نیاز داشته باشید که ممکن است برای انتخاب محصول ضروری باشد. گاهی اوقات دستگاه قلاب زیر می‌تواند چندین تن وزن داشته باشد. این می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر نیاز جرثقیل داشته باشد.

   ۴. سرعت: به‌طورمعمول سرعت‌های استاندارد برای اکثر برنامه‌ها کار می‌کند، هنوز برخی از برنامه‌ها وجود دارند که در آن‌ها به سرعت‌های سریع‌تر یا کندتر نیاز هست. بسته به ظرفیت، سرعت بالابر متفاوت خواهد بود. سرعت معمولی پل در حدود 100 fpm، سرعت واگن برقی حدود 70 fpm و بالابر بین 30 تا 60 fpm بسته به ظرفیت است. همچنین محدوده سرعت تطبیقی ​​وجود دارد که مخصوص وزن است و برای بسیاری از کاربردهای مختلف جرثقیل ایده آل‌ترین است. بسته به میزان استفاده، ممکن است به‌سرعت بیشتری نیاز داشته باشید. اگر جرثقیل‌دارید که تأسیسات شمارا با مواد اولیه تغذیه می‌کند یا محصول نهایی را بارگیری می‌کند، مانند میلگرد، ممکن است به یک جرثقیل با سرعت‌بالا نیاز داشته باشید که با ویژگی‌های استاندارد نمی‌توانید از آن استفاده کنید. همچنین ممکن است یک برنامه کاربردی داشته باشید که در آن باید از جرثقیل برای مونتاژ محصول استفاده کنید. این اغلب نیاز به بلند کردن دقیق و سرعت بسیار کم دارد. اگر یک جرثقیل استاندارد خریداری کنید، سرعت برای این برنامه بسیار سریع خواهد بود و بار را تکان می‌دهد و شما نمی‌توانید محصول خود را با استفاده از جرثقیل مونتاژ کنید. وقت بگذارید و درباره سرعت‌های موردنیاز با شرکت جرثقیل خود صحبت کنید

  ۵. مسائل ایمنی همچنین باید هرگونه مشکل ایمنی را در مورد برنامه‌ای که ممکن است برای اپراتور جرثقیل وجود داشته باشد، بدانید. آیا چیزی وجود دارد که اپراتورهای شما در معرض آن قرار بگیرند؟ خطرات و کلیه برخوردهای احتمالی قطعات جرثقیل را در نظر بگیرید. شاید کنترل رادیویی یا تاکسی، حتی ایستگاه از راه دور موردنیاز باشد. بسیاری از ویژگی‌های هوشمند را می‌توان برای افزایش ایمنی، بهره‌وری و صرفه‌جویی در هزینه مالکیت اضافه کرد. ویژگی‌های هوشمند می‌تواند تولید شمارا به‌شدت افزایش دهد و ارزش سرمایه‌گذاری را دارد. برخلاف صنعت خودرو یا هر صنعت دیگری، می‌توانید جرثقیل‌ها را امروز با فناوری ده‌ساله خریداری کنید. این فناوری قدیمی بدترین سرمایه‌گذاری است که می‌توانید برای شرکت خود انجام دهید. با استفاده از آخرین فنّاوری موجود می‌توانید تولید خود را افزایش داده و درعین‌حال امکانات خود را برای کارکنان خود ایمن‌تر کنید.

  فناوری خاصی وجود دارد که هرگز نباید بدون آن جرثقیل خریداری کنید. همیشه اطمینان حاصل کنید که جرثقیل شما دارای یک درایو فرکانس متغیر برای حرکت جرثقیل و واگن برقی است. استفاده از درایوهای متغیر بالابر نیز بسیار توصیه می‌شود. رادیو کنترل به دورنگه داشتن اپراتورها از بار کمک می‌کند. هنگام بررسی ایمنی جرثقیل یکی دیگر از ملاحظات مهم تجزیه‌وتحلیل زمان واقعی عملکرد جرثقیل شما است. این در حال حاضر در صنعت جرثقیل محدود است، اما به‌راحتی در دسترس تولیدکنندگان خاص است. امروزه بسیاری از ویژگی‌های دیگر را می‌توان به جرثقیل خود اضافه کرد. همه آن‌ها برای بهبود بهره‌وری یا ایمن‌تر کردن جرثقیل شما طراحی‌شده‌اند. ویژگی‌هایی مانند کنترل نوسان، اینچ، سرعت میکرو، جلوگیری از طناب شل، شناور بار، مرکز قلاب، همگام‌سازی بالابر، محدوده‌های سرعت گسترده و تطبیقی ​​، و جلوگیری از ضربه شوک، در دسترس هستند و ممکن است برای برنامه شما بسیار مفید باشد.

   برای این گزینه‌ها با مشاور یا ارائه‌دهنده جرثقیل خود صحبت کنید. نورپردازی همچنین ممکن است موردی باشد که باید در مورد آن فکر کنید. اگر جرثقیل شما دارای یک تیر دوجداره بزرگ است، ممکن است قسمت اعظم روشنایی سقف را پوشش دهد. غالباً چراغ‌هایی روی جرثقیل قرار داده می‌شود تا به اپراتور و کارگران کمک کند تا ببینند چه زمانی چراغ‌های سقفی را مسدود کرده است.

  ۶. پوشش منطقه: فاکتور دیگری که باید در نظر بگیرید این است که در ناحیه جرثقیل کار باید با قلاب بار به کجا برسید؟ این روش رویکرد قلاب شما نامیده می‌شود. انتهای رویکرد قلاب حداقل فاصله افقی است که موازی با باند است و از خط مرکزی قلاب به خط مرکزی باند می‌رود. سمت رویکرد قلاب حداقل فاصله افقی عمود بر باند بین خط مرکزی قلاب و خط مرکزی راه‌آهن باند است. قبل از دریافت قیمت جرثقیل، باید بدانید که فرآیند یا برنامه شما چیست و چه شرایطی موردنیاز است. فکر نکنید که خودتان باید این اطلاعات را به دست آورید. یک مشاور جرثقیل می‌تواند در دریافت این اطلاعات برای شما کمک کند.

  ۷. الزامات ارتفاع آسانسور بسته به اینکه سیستم جدیدی نصب می‌کنید یا جرثقیل جدیدی را روی سیستم موجود نصب می‌کنید، به اطلاعات مختلفی نیاز خواهید داشت. بر اساس ارتفاع و طراحی ساختمان موجود، الزامات آسانسور شما محدود می‌شود.

  ۸. منبع تغذیه: جرثقیل سقفی شما 480 ولت یا 230 ولت کار می‌کند. شما باید بررسی کنید که سه فاز و یکی از این ولتاژها در دسترس است. جرثقیل شما باید روی یک مدار اختصاصی و معمولاً یک قطع کننده 20AMP ​​باشد، البته این بستگی به‌اندازه جرثقیل و برق زیر دستگاه‌های قلاب دارد. همچنین باید مشخص کنید که تعداد جرثقیل‌ها در یک باند یکسان هستند. این امر نیازهای آمپراژ شمارا افزایش می‌دهد. به‌طورمعمول منبع تغذیه شما در باند یک میله هادی بسته است. برق ساختمان باید در وسط باند نصب شود مگر اینکه یک باند کوتاه با نیازهای آمپر کم باشد. شما همچنین نیاز به قطع باند دارید که توسط سازنده جرثقیل ارائه نشده است. این قطع کننده باید به‌راحتی از روی زمین قابل‌دسترسی باشد و طوری تنظیم شود که در موقعیت باز قفل شود. همچنین باید برای هدف آن برچسب‌گذاری شود

  ۹. گارانتی: هنگام خرید جرثقیل گارانتی و ضمانت‌نامه‌ها را حتماً در نظر بگیرید. همه ضمانت‌ها برابر نیستند. موارد اصلی که باید با گارانتی جرثقیل خود به دنبال آن باشید موارد زیر است.. گارانتی شما چقدر است؟ آیا شامل نیروی کار، قطعات و حمل و نقل است؟ شامل چه مواردی نمی‌شود؟ آیا گروه خدمات محلی وجود دارد که بتواند با مشکلات گارانتی برخورد کند؟

   ۱۰. سرویس: خرید جرثقیل شما با نصب جرثقیل به پایان نمی‌رسد. در طول عمر جرثقیل نیاز به سرویس و احتمالاً موارد گارانتی دارد. همچنین نیاز به بازرسی جرثقیل برای رعایت مقررات محلی و اطمینان از عملکرد ایمن و کارآمد جرثقیل شما خواهد بود. شما همچنین نیاز به آموزش اپراتورهای خود درزمینهٔ تجهیزات جدید خودخواهید داشت. هنگام بررسی پیشنهاد‌ها جرثقیل، در مورد خدمات آن‌ها و اینکه آیا از کارشناسان محلی و منابع برای برآوردن نیازهای شما برخوردار هستند. اطمینان حاصل کنید اطمینان حاصل کنید که هرکسی که جرثقیل خود را از آن‌ها خریداری می‌کنید، یک تأمین‌کننده کلیدی است. آن‌ها همه‌چیز موردنیاز برای نصب و راه‌اندازی جرثقیل شما، ازجمله راه‌اندازی جرثقیل توسط سازنده و حتی حمل‌ونقل جرثقیل را ارائه می‌دهند. آیا از تولیدکننده یا توزیع‌کننده خرید می‌کنید؟ اگر سازنده است، آن را مستقیماً از منبع دریافت می‌کنید. اگر یک توزیع‌کننده است، تولیدکننده آن قطعات جرثقیل هیچ نوع کنترل کیفیتی را بر روی خود جرثقیل ندارد، بنابراین شما باید تحقیقات دقیق‌تری را انجام دهید تا اطمینان حاصل کنید که محصول باکیفیت خوب را دریافت می‌کنید. چه کسی گارنتی را انجام می‌دهد؟ تولیدکننده یا توزیع‌کننده؟ محلی هستند؟ آیا نماینده تولیدکننده محلی وجود دارد که بتواند در مورد تجهیزات جدید من آموزش دهد؟ آن‌ها چه نوع آموزشی ارائه می‌دهند؟ آیا آن‌ها می‌توانند مربی من را آموزش دهند؟ آیا سازنده جرثقیل من می‌تواند به‌صورت دوره‌ای تجهیزات جدید من را بازرسی کند؟

  اگر این 10 مورد را قبل از خرید یا دریافت قیمت برای جرثقیل سقفی بعدی خود مرور کنید، یک‌قدم جلوتر خواهید بود.

  لینک منبع :https://www.linkedin.com/pulse/ten-things-know-before-purchasing-overhead-crane-calvin-leclair

  _________________________________________________________________________________________________________

  شاید تابه‌حال این جمله را شنیده باشید که هیچ ارزانی بی‌دلیل نیست. این جمله تا حدودی درست است. البته هنوز هم شرکت‌هایی هستند که محصولات و خدمات باکیفیت ارائه داده و قیمت پایین را برای آن مطالبه می‌کنند. بااین‌حال بسیاری از مجموعه‌هایی که قیمت‌های پایینی ارائه می‌دهند کیفیت مناسبی و قابل قبولی در محصولات و خدماتشان دیده نمی‌شود. بسیاری از شرکت‌ها از مواد اولیه و قطعات غیراستاندارد و نامرغوب استفاده می‌کنند. صاحبان کارخانه و کارگاه که ممکن است تخصص چندانی درزمینهٔ جرثقیل نداشته باشد نیز به دلیل قیمت پایین اقدام به خرید از این مجموعه‌ها می‌کند؛ غافل از اینکه این جرثقیل‌ها ممکن است هزینه‌های هنگفتی را برای خریدار به بار بیاورد.

  یکی از بهترین روش‌های خرید جرثقیل این هست که از نصاب‌ها و تعمیرکاران مورد اعتماد کمک بگیرید و پس از بررسی کلیه همه گزینه‌ها،گزینه مطلوب و قابل‌قبول را انتخاب کنید.

  ساخت تابلو برق جرثقیل

  جرثقیل‌های برقی دارای تابلوهای برق هستند. مجموعه تابلوسازی مکاترونیک ساخت تابوهای برق جرثقیل را به‌صورت صفرتا صدی انجام می‌دهد.

  ساخت جرثقیل‌های سبک و سنگین

  در این مجموعه انواع جرثقیل‌های سبک و سنگین تولید می‌شود. جرثقیل‌های سبک از تناژ 500 کیلوگرم تا جرثقیل‌های فوق سنگین تا تناژ 400 تن ،به‌صورت کاملاً استاندارد و اصولی در این مجموعه ساخته می‌شود.

  ساخت قطعات جرثقیل

  ما با بیش از ۸ سال سابقه در تولید قطعات مختلف جرثقیل از تخصصی‌ترین تولیدکنندگان قطعات جرثقیل هستیم. ما در کنار تولید این قطعات برای جرثقیل‌های در حال ساخت خود، اقدام به تولید قطعات سفارشی مشتریان می‌کنیم. در زیر برخی از قطعات تولیدی ما برای مشتریان ذکرشده است.

  قلاب

  درام

  کالسکه

  جعبه برق

  کلگی

  پایه

  دروازه

  پل

  تیرک

  ضربه‌گیر کلگی

  مونتاژ قطعات جرثقیل

  مونتاژ قطعات جرثقیل یکی از مراحل ساخت جرثقیل است. قطعات مختلف جرثقیل پس از آماده شدن مونتاژ می‌شود. برخی از سازندگان جرثقیل صرفاً  مونتاژ قطعات جرثقیل را انجام  می‌دهند. این سازندگان محترم قطعات مختلف را از شرکت‌های مختلف خریداری می‌کنند و سپس اقدام به مونتاژ قطعات می‌کنند و خود را سازنده جرثقیل معرفی می‌کنند. درحالی‌که مجموعه جرثقیل مکاترونیک آریا بیش از 60 درصد قطعات در داخل مجموعه تولید می‌شود.

  ساخت جرثقیل در تهران

  مکاترونیک آریا یکی از بزرگ‌ترین سازندگان جرثقیل در تهران و سراسر کشور است. ساخت جرثقیل در مجموعه مکاترونیک آریا در محیطی به  وسعت بیش از پنج هزار متر هزار مترمربع انجام  می‌شود. در این محیط هر نوع جرثقیل با هراندازه و تناژی را می‌توان تولید کرد.در دو تصویر زیر محوطه‌های بزرگی همراه با سوله‌های تولید قطعات مختلف ازجمله جرثقیل را مشاهده می‌کنید. قطعات موردنیاز جرثقیل‌ها در سوله‌ها ساخته می‌شوند. به دلیل اندازه‌های بزرگ جرثقیل ،عملیات مونتاژ جرثقیل در فضای بیرونی انجام می‌شود. این تصاویر تنها بخشی از مجموعه عظیم جرثقیل مکاترونیک آریا را نمایش می‌دهد. ما با تکیه‌بر توان و مهندسین داخلی اقدام یکی از بزرگ‌ترین و قدرتمندترین تولیدکنندگان انواع جرثقیل در کشور هستیم.

  sakhjaresaghil 1sakhjaresaghil 2 

  جرثقیل‌های فوق سنگین

  جرثقیل‌های فوق سنگین به جرثقیل‌هایی گفته می‌شود که توانایی جابه‌جایی بار در ابعاد بسیار زیادی را دارند. این جرثقیل‌ها  توانایی بلند کردن بار با تناژ بسیار بالایی را دارند. جرثقیل‌های فوق سنگین معمولاً در مکان‌های خاص مورداستفاده قرار می‌گیرند. به دلیل قیمت بسیار بالا و کاربردهای خاص این جرثقیل‌ها، هر مجموعه و شرکتی توانایی خرید و استفاده از این جرثقیل‌ها را ندارد. این جرثقیل معمولاً در سدها، بنادر و شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ استفاده می‌شوند. سیستم جرثقیل‌های بزرگ و غول‌پیکر اغلب PLC می‌باشد.PLC مخفف Programable logic controller به معنی کنترل‌کننده منطقی برنامه پذیر می‌باشد. در این جرثقیل‌ها همه‌چیز به صورت اتوماتیک انجام می‌شود.

  در جرثقیل‌های بزرگ به دلیل بزرگی نیاز به تعداد بالای سنسور، هشدارهای امنیتی و سایر قطعات الکترونیکی، بالطبع تابلو برق جرثقیل بزرگ می‌شود. بزرگ بودن تابلو برق جرثقیل معایبی دارد که در زیر ذکر می‌کنیم.

  - سرویس و نگهداری و تعمیرات تابلو برق‌های بزرگ نسبتاً سخت و مشکل است.

  - امکان خراب شدن مداوم رله‌ها وجود دارد.

  - سروصدای تابلوهای بسیار زیاد است.

  ازاین‌رو در این جرثقیل‌ها از PLC استفاده می‌کنند.PLC تمام‌کارهای منطقی را  به‌جای تابلو فرمان رله انجام می‌دهد. در واقع PLC مغز مدار است. بقیه قطعات مانند دست و چشم و پا هستند. سایر قطعات می‌توانند برای PLC اطلاعات ارسال کنند ولی در نهایت PLC تصمیم می‌گیرد که چه‌کاری انجام دهد. در کل در صورت بالا بودن تعداد درخواست‌ها باید از PLC در جرثقیل استفاده کرد.

  لزوم جابه جایی بار در ابعاد بسیار بزرگ و نگاه راهبردی و بلند مدت، شرکت‌ها و مجموعه صنعتی را مجاب به خرید و استفاده از جرثقیل‌های فوق سنگین می‌کند. هزینه سرویس این جرثقیل‌ها نسبت به جرثقیل‌های سبک‌تر بالاتر است. سرویس این جرثقیل‌ها باید به صورت مداوم و کاملاً اصولی انجام شود زیرا درصورتی‌که این جرثقیل‌ها دچار خرابی شوند برای تعمیر آن باید هزینه‌های بسیار زیادی صرف شود. جدا از هزینه‌های بالا جهت تعمیر این جرثقیل‌ها، ازکارافتادن این جرثقیل‌ها می‌تواند منجر به تعطیلی مجموعه شود.

  در زیر تصویر یک جرثقیل دروازه‌ای فوق سنگین را مشاهده می‌کنید. این جرثقیل ساخته‌شده در کشور آلمان هست و  دریکی از کارخانه‌های صنعتی کشور نصب‌شده است. در این جرثقیل از ریل کشی و ستون‌بندی‌های بسیار قدرتمند و خاصی استفاده‌شده است. همچنین در این جرثقیل از چند وینچ استفاده‌ شده که هر یک قابلیت تناژ خاصی را دارند. کلیه قطعات و لوازم مورداستفاده در این جرثقیل بسیار خاص و منحصربه‌فرد هستند. تکنولوژی‌های مورداستفاده در ساخت جرثقیل‌های فوق سنگین نیز بسیار منحصربه‌فرد و پیچیده است.

   

  جرثقیل فوق سنگین

  سیم بکسل جرثقیل

  سیم بکسل های جرثقیل نیز انواع و اندازه‌های بسیار مختلف و متنوعی دارند. مشخصه اصلی در مقاومت سیم بکسل قطر سیم بکسل و تعداد و نوع رشته‌های سیم بکسل می‌باشد. مهم‌ترین موارد در تعیین نوع و اندازه سیم بکسل تناژ بار و ارتفاع جرثقیل می‌باشد. برای مثال درصورتی‌که تناژ بار ۴ تن باشد و ۱‌بار در ارتفاع ۸ متر و دیگری در ارتفاع ۴ متر بالا ببریم نوع سیم بکسل در این ۲ شرایط باید کاملاً متفاوت باشد. در مورد تعداد رشته‌های سیم بکسل نیز سیم بکسل های ۲۶ و ۲۸ رشته بیشتر مورداستفاده قرار می‌گیرند. سیم بکسل های مغز فولادی و مغز کنفی از جمله مهم‌ترین انواع سیم بکسل هستند و هر کدام در شرایط و موارد خاصی استفاده می‌شوند.

  aracrane new proge 99 12 26 7

  تصویر سیم بکسل های نصب شده در پروژه ساخت جرثقیل سقفی نیروگاه منجیل

  یکی از موارد مهم در مورد سیم بکسل ها این هست که هنگام جابه جایی بار توسط سیم بکسل، سیم بکسل ها نباید بر روی هم قرار گیرند. در واقع شیارهایی برای سیم بکسل تعبیه می‌شود که سیم بکسل ها هنگام جابه جایی درون این شیارا قرار می‌گیرند و به صورت کاملا منظم و مرتب در کنار در کنار هم قرار می‌گیرند. قرار گرفتن سیم بکسل ها  در کنار هم موجب ایجاد خرابی در بکسل و ایجاد تنش در بار می شود.

  تولید درام های مخصوص سیم بکسل

  درام سیم بکسل یکی از قطعات مهم جرثقیل است. می‌دانیم که سیم بکسل سیمی فلزی و ضخیم هست که جرثقیل از آن برای بلند کردن و جابه‌جایی تجهیزات یا قطعات مختلف استفاده می‌کند. سیم بکسل ها در جرثقیل‌های مختلف طول‌های متفاوتی دارند. سیم بکسل برای اینکه مورداستفاده قرار گیرد ابتدا باید دورتادور درام پیچیده شود. با گردش درام سیم بکسل باز یا بسته می‌شود و مورداستفاده قرار می‌گیرد. همان‌طور که در تصویر می‌بینید درام‌ها دارای شیار هستند که درواقع این شیارها محل قرار گرفتن سیم بکسل هستند. جنس درام‌ها از نوع آهن‌های آلیاژی از نوع st۵۲ یا بالاتر است. درام‌ها ساخت درام سیم بکسل یکی از مهم‌ترین و دشوارترین کارها درزمینهٔ تولید قطعات جرثقیل است. در زیر تصویر درام جرثقیل را مشاهده می‌کنید.

   

  deramjaresaghil

  این درام‌ها از ورق‌های فلزی باضخامت بیش از ۵ سانتیمتری ساخته می‌شوند. به این صورت که ورق‌های فلزی در دستگاهی به نام نورد قرار می‌گیرند و توسط این دستگاه به‌صورت گرد درمی‌آیند. در زیر دستگاه نورد را مشاهده می‌کنید. این دستگاه یکی از بهترین دستگاه‌های تولید درام است. همان‌طور که در تصویر می‌بینید ورق فلزی توسط جرثقیل با هدایت تکنسین در دستگاه نورد قرار می‌گیرد.

  navard

  دستگاه دریل رادیات

  در زیر تصویر ۱ دستگاه دریل رادیات را مشاهده می‌کنید. از این دستگاه برای سوراخکاری استفاده می‌شود. از این دستگاه برای ایجاد سوراخ و حفره در قسمت‌های موردنیاز جرثقیل استفاده می‌شود. این دستگاه در تولید و ساخت تجهیزات مختلف نیز استفاده می‌شود.

  materadiat

  _______________________________________________________________________________

  نصب جرثقیل ۵ تن در شهرک صنعتی پرند

  aryacran5toncrane

  تصویر بالا مربوط به نصب جرثقیل ۵ تن در شهرک صنعتی پرند برای شرکت نیکان ایرانیان می‌باشد. در تصویر فوق آقای مهندس شیرآوند عزیز از نصاب‌های نمونه مجموعه جرثقیل مکاترونیک دیده می شوند.

  فروش جرثقیل سقفی استوک ژاپنی

  فروش یک عدد جرثقیل سقفی کیتو ژاپنی با طول ۱۵ متر

  قابلیت حمل ۸ تن بار

  کارکرد بسیار کم در حد نو

   

  ساخت و نصب جرثقیل شرکت فولاد هما

  homacrane

  درتصویرزیرساختجرثقیلبرایشرکتفولادهمارامشاهدهمینمایید.اینشرکتواقعدرشهرکصنعتیاشتهارداست.عملیاتساختجرثقیلدرتهرانتوسطمجموعهمکاترونیکانجام‌شدهاست.پسازپروسهساخت،جرثقیلتوسطکامیونبهمحلنصببردهشدهوسپسنصبوتحویلمشتریگردیدهاست.پسازپروسهنصبپشتیبانیوسرویسجرثقیلتادوسالبر عهدهمجموعهمکاترونیکخواهد بود.

  برای دیدن لینک تصویر در اینستاگرام کلیککنید.

  ساخت و نصب جرثقیل 10 تنی

  تصویر زیر مربوطه به یک جرثقیل ۱۰ تن است. سفارش‌دهنده این جرثقیل یک شرکت تولیدی در شهرک صنعتی  خوارزمی است. این جرثقیل به‌صورت کامل توسط مجموعه مکاترونیک آریا ساخته‌شده است. تصویر زیر مربوط به پروسه نصب جرثقیل است.

   

  10toncrane

  برای دیدن لینک تصویر در اینستاگرام کلیککنید.

  ساخت و نصب جرثقیل ۶ تنی

  در تصویر زیر پروسه نصب یک عدد جرثقیل سقفی ۶ تن را مشاهده می‌کنید. این جرثقیل توسط مجموعه مکاترونیک آریا  برای یک انبار در شهرک صنعتی صفادشت ساخته‌شده است. در تصویر زیر مهندسین مجموعه مکاترونیک در حال آماده‌سازی قطعات مختلف جرثقیل می‌باشند.

   

  safadashtcrane

  برای دیدن لینک تصویر در اینستاگرام کلیککنید.

  ساخت جرثقیل سقفی ۱۵ تنی

  تصویر زیر مربوط به پروژه نصب جرثقیل ۱۵ تنی در یک انبار است. در این تصویر مهندسی علی عیسی احمدی (نفر اول از سمت چپ) دیده می‌شوند که در حال تست جرثقیل می‌باشند. کلیه امور مربوط به ساخت و نصب این جرثقیل توسط مجموعه مکاترونیک انجام‌شده است.

   

  crane 15 tons

  طراحی جرثقیل

  ساخت جرثقیل بزرگ و صنعتی  امری بسیار پیچیده و مهم است و لازم است که به‌صورت کاملاً علمی و توسط افراد متخصص انجام شود. طراحی جرثقیل پروسه‌ای است که قبل از تولید جرثقیل انجام می‌شود. در طراحی جرثقیل قطعات مختلف بر اساس حداکثر میزان بار قابل‌حمل با جرثقیل طراحی می‌شوند. طراحی جرثقیل را می‌توان به دو بخش بزرگ تقسیم کرد.۱-محاسبات مختلف برای طراحی جرثقیل ۲-آماده‌سازی نقشه کلی و جزئی قطعات جرثقیل (این امر توسط نرم‌افزارهای مختلف و یا بر روی کاغذ انجام می‌شود).

  Repair and maintenance crane manjil proge 1

  Repair and maintenance crane manjil proge 5

  در طراحی جرثقیل دو مورد اصلی وجود دارد. طراحی قطعات جرثقیل و طراحی ساختار اصلی جرثقیل با استفاده از قطعات طراحی‌شده. در طراحی جرثقیل می‌توان از نرم‌افزارهای مختلفی استفاده کرد. در این میان نرم‌افزارهای شبیه‌ساز و نرم‌افزارهای نقشه‌کشی بسیار کاربرد دارند. مجموعه جرثقیل مکاترونیک با طراحی و ساخت انواع جرثقیل مجموعه‌ای پیشرو در این زمینه است.

  قیمت جرثقیل

  قیمت جرثقیل به موارد و پارامترهای مختلفی بستگی دارد. از مهم‌ترین پارامترهای و متغیرهای دخیل در قیمت جرثقیل ، نوع جرثقیل (سقفی، دروازه‌ای، نیم دروازه‌ای) و میزان بار قابل‌جابه‌جایی در جرثقیل است. ظرفیت جرثقیل‌ها معمولاً از ۵ تن تا چند ۱۰۰ تن است. به دلیل قیمت و هزینه‌های بالای ساخت جرثقیل معمولاً قطعات لازم برای تولید جرثقیل توسط شرکت سفارش‌دهنده خریداری می‌شود. قطعات موردنیاز برای خرید جرثقیل توسط مشاورین مجموعه به شرکت سفارش‌دهنده معرفی می‌شود. شرکت سفارش‌دهنده موظف به خرید قطعات و در اختیار قرار دادن این قطعات است. مجموعه جرثقیل مکاترونیک آریا تنها حق‌الزحمه تولید و نصب جرثقیلرا دریافت می‌کنند.

  متأسفانه به دلیل شرایط بازار (تغییر مداوم قیمت‌ها) و تنوع در درخواست‌های مشتریان نمی‌توان قیمت مشخصی برای خدمات جرثقیل ارائه کرد. اما به‌صورت حدودی می‌توان گفت که کمترین قیمت مربوط به جرثقیل های سقفی با ظرفیت ۵ تن است. این جرثقیل‌ها باقیمت حدود ۳۰۰ تا 350 میلیون تومان تولید می‌شوند. در مورد جرثقیل‌های دروازه‌ای و نیم دروازه‌ای نیز باید اندازه و ارتفاع دروازه‌ها مشخص شود تا قیمت نهایی برآورد و محاسبه شود.

  برندهای معتبر جرثقیل در ایران

  جرثقیل‌های خارجی مورداستفاده در ایران اکثراً از کشورهای بلغارستان و آلمان وارد می‌شوند. البته جرثقیل‌های وارداتی از بلغارستان سهم بیشتری در بازار ایران دارند. برندهای بالکانسکو اخو و پودم ازجمله معتبرترین برندهای جرثقیل‌های تولیدشده در بلغارستان هستند. برند بالکان سکو اخو نسبت به برند پودم قیمت پایین‌تری دارد و در ایران بیشتر مورداستفاده قرار می‌گیرد.

  جرثقیل‌های آلمانی پس از جرثقیل‌های بلغارستانی بیشترین آمار جرثقیل‌های خارجی در ایران را دارند. در میان برندهای جرثقیل‌های المانی  نیز برند جرثقیل دماگدر ایران محبوبیت بالایی دارد و بیشتر مورداستفاده قرار می‌گیرد.

  تست جرثقیل پس از نصب

  همان‌طور که در صفحات قبلی ذکرشده است جرثقیل قبل از بهره‌برداری و استفاده باید توسط نصاب‌های جرثقیل تست شود. تست جرثقیل باید با باری بیش از ظرفیت اسمی جرثقیل تست شود. تست بار معمولاً بین سی تا پنجاه‌درصد بیش از ظرفیت اسمی جرثقیل انجام می‌شود.

  ساخت جرثقیل‌های فوق سنگین

  برخی جرثقیل‌ها قدرت و توان بسیار بالایی دارند و می‌توانند وزن بالایی را بلند کنند. نمونه بارز جرثقیل‌های این‌چنینی جرثقیل‌ها مورداستفاده در سدها است. دقت داشته باشید که هرچقدر حجم بار جرثقیل بیشتر باشد لزوم افزایش امنیت جرثقیل بیشتر خواهد بود. به‌طور اختصاصی در مورد جرثقیل‌های مورداستفاده در سدها، این جرثقیل‌ها باید به‌صورت بلادرنگ عمل کنند. کارکرد صحیح این جرثقیل‌های بسیار مهم و حائز اهمیت است.

  جرثقیل‌های مورداستفاده در سد و ذوب‌آهن  ازلحاظ ایمنی و کیفیت باید بسیار بالا باشند و با سایر جرثقیل‌ها تفاوت بسیار دارند. اغلب جرثقیل‌هایی که در ذوب‌آهن استفاده می‌شوند ازلحاظ گروه کاری بیست‌وچهارساعته کار می‌کنند. ضریب بدنه این جرثقیل‌ها 4 برابر جرثقیل‌های معمولی  است. برخی از این جرثقیل‌ها در حرارت بالا کار می‌کنند دارای سپر حرارتی هستند و استانداردهای بالای جهانی روی آن‌ها اعمال می‌شود و مواردی نظیر خنک‌کننده‌های تابلو در این جرثقیل‌ها با جرثقیل‌های معمولی تفاوت بسیار دارد. این جرثقیل‌ها باید به‌صورت ويژه سرویس شوند.

  سازمان‌ها و مجموعه‌های بزرگ و عظیم که نمونه‌هایشان را در بالا ذکر کردیم معمولاً دارای چندین جرثقیل مختلف هستند. برای مثال در مجموعه ذوب‌آهن بیش از 30 جرثقیل سقفی و دروازه‌ای استفاده می‌شود. مجموعه‌های این‌چنینی علاوه بر اینکه جرثقیل‌های خود را توسط شرکت‌هایی سرویس و پشتیبانی می‌کنند، اقدام به استخدام نیروهای ماهر و کاربلد درزمینهٔ سرویس و تعمیر جرثقیل می‌نمایند تا در مواقع ضروری به‌صورت فورسماژور مشکل رفع گرد.

  دریک سالن بزرگ و عظیم می‌توان یک جرثقیل سقفی بزرگ نصب کرد و کلیه امور مربوط به جابه‌جایی را با آن جرثقیل انجام داد. دقت داشته باشید که طول جرثقیل‌های سقفی محدودیتی ندارد. برای مثال دریکی از پروژه‌ها انجام‌شده توسط مجموعه مکاترونیک آریا در یک سالن چند هزاره‌تری، جرثقیلی با طول هزار متر ساخته‌شده و مورد بهره‌برداری قرارگرفته است.

  مجموعه جرثقیل مکاترونیک آریا سابقه ساخت جرثقیل برای چندین سد مهم کشور را دارا می‌باشد.

   

  photo of all kind of crane

  تصویر بالا مدل های طراحی شده و نقشه کشی جرثقیل های سقفی ،نیم دروازه ای و دروازه ای را نشان می دهد.

  فروش قطعات دست دوم جرثقیل

  با توجه به رشد روزافزون قیمت‌های قطعات جرثقیل بسیاری از مشتریان در صورت نیاز به خرید قطعات، تمایل به خرید قطعات دست‌دوم جرثقیل دارند. با توجه به اینکه بسیاری از قطعات جرثقیل صرفاً از آهن و فولاد ساخته‌شده است و کارکرد این قطعات تأثیری زیادی در فرسوده‌شدن و افت کیفیت نخواهد داشت ازاین‌رو می‌توان در برخی موارد برای جرثقیل از قطعات دست‌دوم و کارکرده استفاده کرد. البته به این شرط که قطعات ذکرشده کاملاً سالم باشند. مجموعه جرثقیل مکاترونیک آریا باهدف سرویس‌دهی کامل به مشتریان خود اقدام به ارائه و عرضه قطعات دست‌دوم جرثقیل نموده است. در زیر برخی قطعات دست‌دوم جرثقیل که در این مجموعه موجود است ذکر می‌شود.

  وینچ از 1 تا 20 تن

  چرخ و ریل

  تیر حمال

  کابل جمع کن

  یکی از مهم‌ترین قطعاتی که در بالا ذکر شد کابل جمع کن است. کابل جمع کن‌ها تنوع و اندازه‌های مختلفی دارند. این قطعات ظرفیت و آمپرهای مختلفی دارند. قیمت کابل جمع کن‌ها به طول مسیر، مقدار ولتاژمصرفی و میزان ولتاژ وینچ بستگی دارد. طول مسیر تأثیر بسیار زیادی بر انتخاب اندازه و سایز قطعات کابل جمع کن دارد. درصورتی‌که طول مسیر زیاد باشد کابل مصرفی باید ضخیم‌تر باشد. همچنین کلاچ  و موتور قوی‌تری داشته باشید و قسمتی که کابل در آن جمع می‌شود نیز باید بزرگ‌تر باشد. طول مسیر نباید بیش از 150 متر باشد، زیرا در این صورت کابل‌های موجود در بازار جوابگو نخواهند بود و همچنین محلی که کابل دور آن جمع می‌شود بی‌اندازه بزرگ‌تر خواهد شد.

   

  vinch

  تصویر یک عدد وینچ جرثقیل

  جرثقیل های اتوماتیک

  برخی از جرثقیل ها این قابلیت را دارند که به صورت خودکار و اتوماتیک کار کنند و نیاز به اپراتور ندارند .برای مثال جرثقیل هایی که در نیروگاههای حرارتی کار می کنند را در نظر بگیرید.این جرثقیل ها در واقع جرثقیل های زباله سوز هستند که به صورت  بیست و چهار ساعته مانند ربات در حال کارکردن هستند .این جرثقیل ها توسط plc برنامه را دریافت می کنند .این جرثقیل ها در زمان های مشخصی خاموش شده و مورد تعمیر و سرویس قرار می گیرند.

  ریل کشی برای جرثقیل

  جرثقیل های سقفی ،دروازه ای و نیم دروزاه ای باید این توانایی را داشته باشند که هم در طول و هم عرض حرکت کنند.برای فراهم کردن این قابلیت نیاز به ریل کشی می باشد .ریل کشی برای جرثقیل های دروازه ای بر روی زمین انجام می شود.ریل کشی جرثقیل های سقفی نیز بر روی دیوار و محل نصب جرثقیل انجام می شود.در جرثقیل های نیم دراوزه های یک طرف ریل کشی بر روی زمین و طرف دیگر ریل کشی بر روی دیوار انجام می شود.

  تیره کرین (crane)یا تیر حمال تیرآهن هایی هست که در طول سالن نصب می شود وریل ها بر روی آنها قرار می گیرند .جرثقیل نیز بر روی این ریل ها در سالن حرکت می کنند.به این صورت که ابتدا این تیر آهن ها لول می شوند و درواقع بالا و پایین این تیرآهن ها به یک شکل در می آید.سپس ریسمان کشی می شوند.ریسمان کشی به این دلیل انجام می شود که مطمئن شویم ریل ها در یک خط قرار دارند. زمانی که دهنه ریل مشخص شد جرثقیل بر مبنای این ریل ها ساخته می شوند.در پروسه ریل گذاری پروسه های نظیر جوشکاری به کرات انجام می شود.

  دقت داشته باشید که در صورتی که ریل ها خراب باشند باعث می شود که چرخ ها ساییده می شود و بلبرینگ خرد می شود .در صورت عدم رفع مشکل  به مررو زمان سایش بسیار شدیدی ایجاد شده و موجب می شود که جرثقیل از حالت طبیعی خارج می شود و ممکن است حتی از ریل خارج شود.همچنین در صورت ایجاد فشار بالا ممکن است موتور جرثقیل نیز بسوزد. و ریل بر روی آنها قرار می گیرد و

  جرثقیل ها بیشتر برای جابه جایی مواد استفاده می شود حال این مواد هر چیزی می تواند باشد از آهن و تیراهن گرفته تا مواد شیمیایی یا دریچه های سد .در واقع هر شرکت و سالنی نیاز به این جرثقیل ها دارد .

  crane production 1

  هر چه تیر crane بزرگتر باشد ارتفاع و پهنای بیشتر می شود و ورق وفلزات نیز ضخیم تر می شود.در تصویری که مشاهده می کنید دهنده 16 متر هست و  ورق های تیرآهن ها نیز 10 میل هستند .در صورتی که دهنده برای مثال 20 متر شود ضخامت ارفتاع و سایر فاکتورها نیز افزایش پیدا می کنند .در واقع هرچه دهنه تیر crane ها کمتر باشد ضعیف تر خواهند بود.باری و وسیله ای که توسط جرثقیل بلند می شود هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی(در طول) به تیر کرین فشار می اورد و تیر کرین باید در هر دو حالت قوی باشد .

   

  _____________________________________________________________________________

  400086900982 64565

  چرخ روسی مخصوص جرثقیل دروزا ه ای بدون موتور

   _________________________________________________________________________________

  ساخت جرثقیل از جمله پیچیده ترین و مهم ترین فعالیت ها در حوزه جرثقیل می باشد.ساخت جرثقیل مستلزم دارا بودن سال ها  سابقه کار در زمینه جرثقیل توسط شرکت ها و افراد می باشد .ساخت جرثقیل نیاز به دارا بودن مهارت های برشکاری آهن ،جوشکاری ،مونتاژ،نصب و سیم کشی می باشد.در بسیاری از موارد برای کم کردن پیچیدگی ها و راحت تر کردن ساخت جرثقیل هر یک از پروسه های جرثقیل توسط تیم و یا شرکت مجزایی انجام می شود.

  ساخت جرثقیل نیاز به مهارت بسیار بالایی دارد .بسیاری از مشکلاتی که ممکن است هرگز به ذهن سازندگان جرثقیل خطور نکند در حین ساختن جرثقیل اتفاق بیافتد.سازنده مهار و با تجربه  جرثقیل در صورت بروز موارد اینچنینی می تواند از تجربه خود و دانش مهندسی استفاده کرده و راهکارهایی مناسب و اثر بخش ارائه  دهد  .برای مثال یکی از مشکلات رایج حین ساخت جرثقیل این هست که ممکن است جرثقیل کاملا روی ریل ها تراز نشود .سازنده با تجربه جرثقیل معمولا کلگی ها با پیچ به پل اصلی وصل می کنند تا در صورتی که جرثقیل به صورت کامل روی ریل ها تراز نشد با شل و سفت کردن پیچ ها جرثقیل کاملا بر روی ریل تراز شده و روی ان قرار گیرد.

   

  مجموعه جرثقیل مکارتونیک قادر به ساخت و تولید انواع جرثقیل های سقفی ،دروازه ای و نیم دروازه ای می باشد و کلیه امور صفرتاصدی ساخت و تولید جرثقیل  در این مجموعه انجام می شود.

   

   

  مطالب و مقالات در مورد انواع جرثقیل

  نصب جرثقیل در تهران

  تعمیر جرثقیل

  ساخت جرثقیل

  نصب جرثقیل سقفی

  گارانتی جرثقیل

  خدمات پس از فروش جرثقیل

  تجهیزات مورد نیاز در نصب جرثقیل

  جرثقیل در تهران

  ریموت جرثقیل

  فروش جرثقیل

  اتاق کنترل جرثقیل

  ارائه مشاوره خرید و فروش جرثقیل

  تعمیر جرثقیل های سقفی

  تعمیر جرثقیل در تهران

  جرثقیل دروزاه ای

   

 • مجموعه جرثقیل مکاترونیک آریا دارا ی پرسنلی بسیار توانمند و با تجربه می باشد.

 • همان‌طور که در مطالب قبلی عنوان‌شده است لازم است که محوطه و اطراف جرثقیل کاملاً روشن باشد. درواقع اطراف جرثقیل از کلیه جهات باید دید کامل و کافی داشته باشد. بهترین گزینه برای ایجاد روشنایی در اطراف جرثقیل استفاده از پرژکتور است. همچنین می‌توان از لامپ‌های بزرگ برای ایجاد روشنایی در محوطه اطراف جرثقیل استفاده کرد.

 • بازرسی از جرثقیل بایستی در زمان‌های مشخص و معینی انجام شود. این بازرسی‌ها هرچند ممکن است هزینه‌های اندکی در پی داشته باشد ولی کارکرد صحیح جرثقیل در آینده را تضمین می‌کند. برخلاف تصور عامه بازرسی از جرثقیل مختص به دوره بهره‌برداری نیست و انجام بازرسی در دوره تولید جرثقیل نیز امری لازم و مفید است. بازرسی در دوره تولید و ساخت جرثقیل شامل بازرسی کیفیت و نوع متریال، نحوه ساخت و نحوه پروسه‌های مختلف ازجمله جوشکاری است.

  برخی از شرکت‌ها نیاز به بازرسی‌های رسمی برای جرثقیل‌هایشان دارند. در این موارد بازرسی باید توسط مجموعه‌ای انجام شود که دارای حکم بازرسی باشند. بازرسی‌های رسمی توسط مراکزی نظیر اداره استاندارد انجام می‌شود. مجموعه مکاترونیک آریا امکان ارائه برگه ضمانت رسمی برای جرثقیل و آسانسور را دارا است.

  انواع بازرسی جرثقیل

  -بازرسی چشمی

  -بازرسی با دستگاه

  -بازرسی تابلو برق و سیم‌کشی

  -بازرسی جوش‌های ریل و جرثقیل

  -بازرسی سنسورها

  -بازرسی اجزای مکانیکی

  -بازرسی بلند کردن میزان بار

  انجام بازرسی‌های مکرر در دوره بهره‌برداری از جرثقیل  به دلایل مختلفی انجام می‌شود که در زیر مهم‌ترین این دلایل را ذکر می‌کنیم.

  -جلوگیری از بروز خسارات جانی

  -جلوگیری از بروز خسارات مالی

  -کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری

  بهبود ایمنی و بهره وری

  هر کارگر در سراسر جهان می خواهد در پایان هر شیفت کاری سالم به خانه بازگردد. مهم نیست که در چه صنعتی کار می کنید - از کارخانه های فولاد و کارخانه های مونتاژ خودرو گرفته تا کارخانه های کاغذ و تولید کنندگان - ایمنی در محل کار ضروری است. حوادث محل کار می تواند منجر به صدمات و تلفات ویرانگر شود. هزینه تعویض تجهیزات و از دست رفتن زمان تولید می تواند سرسام آور باشد. یک جرثقیل که به درستی نگهداری می شود در دست یک اپراتور آموزش دیده به ایجاد محیط کار ایمن تر و پربارتر کمک می کند. یک برنامه نگهداری پیشگیرانه برای به حداکثر رساندن ایمنی بسیار مهم است، با این حال چندین پیشرفت دیگر وجود دارد که باید در هنگام افزایش ایمنی در نظر گرفت. افزودن فناوری های ایمنی می تواند عملکرد جرثقیل را هم برای افراد و هم برای تجهیزات ایمن تر کند. و بازرسی ها و خدمات پیشرفته می تواند به کشف مسائل ایمنی کمک کند تا بتوان به سرعت به آنها رسیدگی کرد.

   در زیر چند نکته که برای ارتقاء ایمنی جرثقیل شما ضروری است را ذکر می کنیم.

  - بازرسی جرثقیل برای عملیات ایمن ضروری است.

  - یک برنامه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه فعال به حفظ تجهیزات در وضعیت ایمن و کارآمد کمک می کند .

  -تعویض قطعات قبل از خرابی به افزایش عمر یک قطعه کمک می کند .

  -آموزش اپراتورها در استفاده ایمن و موثر از جرثقیل سرمایه گذاری در ایمنی کارکنان و محیط کار است.

   -مقاوم سازی یک راه نسبتا آسان و مقرون به صرفه برای افزودن ویژگی ها و فناوری های فعلی به جرثقیل سقفی فعلی شما است.

  - نوسازی می تواند به شما کمک کند تا با مقررات ایمنی فعلی مطابقت داشته باشید و ممکن است خطر خرابی را کاهش دهد .

  -خدمات پیشرفته می تواند با استفاده از جدیدترین فناوری و متخصصان آموزش دیده برای بررسی عمیق تر جرثقیل شما و اجزای آن، مسائل مهم را کشف کند.

   -مشاهده بی‌درنگ استفاده از تجهیزات و شرایط شما کمک زیادی به ایمن‌تر کردن عملیات شما می‌کند .

 • لیست قیمت‌های خدمات بر اساس نوع سرویس و خدمات و محل شهر موردنظر تعیین می‌شود. جهتدریافتلیست قیمت خدمات مکاترونیک آریاباشماره‌هایموجوددرسایتتماسحاصلفرمایید.

   

  مطالب و مقالات در مورد انواع جرثقیل

  نصب جرثقیل در تهران

  تعمیر جرثقیل

  ساخت جرثقیل

  نصب جرثقیل سقفی

  گارانتی جرثقیل

  خدمات پس از فروش جرثقیل

  تجهیزات مورد نیاز در نصب جرثقیل

  جرثقیل دروازه ای

  جرثقیل در تهران

  ریموت جرثقیل

  فروش جرثقیل

   تعمیر جرثقیل سقفی

  نصب جرثقیل سقفی

   برق جرثقیل

 • مجموعه جرثقیل مکاترونیک خدمات فروش انواع جرثقیل های سقفی،دروازه‌ای و نیم دروازه‌ای را انجام می‌دهد.جرثقیل‌های فروشی این مجموعه اکثراً توسط خود مجموعه جرثقیل مکاترونیک آریا تولید می‌شوند. بااین‌حال این مجموعه خدمات خریدوفروش سایر برندهای جرثقیل را نیز انجام می‌دهد.ما با خرید جرثقیل‌های نو و کارکرده و با  سرویس و در صورت نیاز تعمیر جرثقیل‌ها اقدام به فروش این جرثقیل‌ها به مشتریان می‌کنیم.فروش جرثقیل‌های استوک و کارکرده و البته سالم تأثیر زیادی بر کنترل قیمت جرثقیل‌های نو در بازار دارد و افزایش بی‌رویه قیمت جرثقیل‌های نو در شرایط فعلی جلوگیری می‌کند.

  sale crane in tehran

  جرثقیل‌های نو و کارکرده این مجموعه با شرایط زیر به فروش می‌رسند.

  فروش کلیه جرثقیل‌ها به‌شرط سلامت است

  یک سال گارانتی کلیه قطعات و سرویس رایگان

  ۳ روز مهلت تست و عودت جرثقیل

  ۵ سال خدمات پس از فروش

   

  چطور مناسب‌ترین جرثقیل را پیدا کنیم؟

  یک کارفرما برای پیدا کردن مناسب‌ترین جرثقیل باید آگاهی کامل نسبت به نیازهای فعلی و آینده مجموعه خود داشته باشد. همچنین آگاهی کامل نسبت به انواع برندها و قطعات جرثقیل و همچنین نقطه‌ضعف هر یک از مدل‌های جرثقیل می‌تواند شمارا در انتخاب بهترین گزینه یاری کند.

  از کجا شروع کنیم؟

  امروزه با یک گوشی متصل به اینترنت می‌توان هر کاری انجام داد. با جستجو در سایت‌های تبلیغاتی آگهی‌های فراوانی در مورد خریدوفروش انواع جرثقیل‌ها خواهید یافت. اما برخی از افراد تمایل به مراجعه و پرس‌وجوی حضوری دارد. این افراد دوست دارند به‌صورت حضوری به نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های جرثقیل مراجعه کرده و جرثقیل و قطعات موردنیاز خود را خریداری کنند. در شهر تهران سه مرکز بزرگ فروش جرثقیل وجود دارد. در زیر این سه مرکز را نام‌برده و توضیح مختصری در مورد آن‌ها می‌دهیم.

  خیابان قزوین: خیابان قزوین در از مناطق جنوب غربی تهران است. شرکت‌های سازنده جرثقیل و تعمیرکاران زیادی در این منطقه فعالیت دارند. درصورتی‌که نیاز به قطعات جرثقیل داشته باشید، خیابان قزوین یکی از بهترین مکان‌ها برای خرید قطعات جرثقیل است

  خیابان 17 شهریور: خیابان 17 شهریور در جنوب شرقی تهران قرار دارد. این خیابان نیز از مناطقی هست که شرکت‌ها و فروشندگان جرثقیل فراوانی را در خود جای‌داده است. همچنین در این منطقه شرکت‌های تعمیر جرثقیل نیز وجود دارد.

  شهرک کامیون داران: یکی دیگر از بهترین مراکز برای خریدوفروش جرثقیل در تهران، شهرک کامیون داران جاده ساوه است. این شهرک در جنوب شهر تهران و نزدیکی شهرستان اسلامشهر واقع است. در این شهر، نمایشگاه‌های فراوانی وجود دارند که اقدام به خریدوفروش جرثقیل‌های نو و دست‌دوم می‌کنند.

  به دلیل قیمت بالای جرثقیل معمولاً افراد پروسه طولانی برای خرید جرثقیل طی می‌کنند. برای مثال ممکن است خریدار با بیش از ده‌ها فرونشده تماس گرفته و اقدام به دریافت مشاوره نماید. صبر و حوصله دقت و آگاهی فنی کامل از مواردی هست که می‌تواند خرید یک جرثقیل مناسب برای شما را تضمین کند.

   

  مطالب و مقالات در مورد انواع جرثقیل

  نصب جرثقیل در تهران

  تعمیر جرثقیل

  ساخت جرثقیل

  نصب جرثقیل سقفی

  گارانتی جرثقیل

  خدمات پس از فروش جرثقیل

  تجهیزات مورد نیاز در نصب جرثقیل

  جرثقیل دروازه ای

  جرثقیل در تهران

  ریموت جرثقیل

  فروش جرثقیل

   

   

 • امروزهانواعجرثقیل‌هاازقیمت‌هایچنددهمیلیونتاقیمت‌هایچنددهمیلیاردتومان ارزش‌گذاریمی‌شوند. همچنینبهدلیلبالابودنقیمت‌هایجرثقیلبسیاریازخریدارانجرثقیلبهخریدجرثقیل‌هایکارکردهرویمی‌آورند. بهدلیلقیمتبالایجرثقیل‌هاخریدوفروشجرثقیلامریحساساستکهنیازبهتجربهواطلاعاتفنیبالاییدارد. دربرخیمواردنیزافراداقدامبهفروشسولهوکارخانهخودبههمراهجرثقیل‌هایموجوددرآنمی‌کنند. باتوجهبهمواردذکرشدهدربالالزومکمکگرفتنومشاورهازافرادخبرهوکارکشتهدرحوزهجرثقیلبرایخریدیافروشجرثقیلامریلازموضروریاست.

  مجموعه جرثقیل مکاترونیک آمادگی ارائه مشاوره برای خریداران و فروشندگان انواع جرثقیل‌های دروازه‌ای، نیم دروازه‌ای و سقفی را دارا است.

   

   

  مطالب و مقالات در مورد انواع جرثقیل

  نصب جرثقیل در تهران

  تعمیر جرثقیل

  ساخت جرثقیل

  نصب جرثقیل سقفی

  گارانتی جرثقیل

  خدمات پس از فروش جرثقیل

  تجهیزات مورد نیاز در نصب جرثقیل

  جرثقیل دروازه ای

  جرثقیل در تهران

  رریموت جرثقیل

  فروش جرثقیل

   

 • مجموعه جرثقیل مکاترونیک آریا همواره بر بروزرسانی توانایی های علمی و فنی کارکنان خود تاکید دارد.اغلب پرسنل مجموعه جرثقیل مکاترونیک آریافارق التحصیلان رشته های برق صنعتی و برق قدرت هستند که از دانشگاههای معتبر کشور مدرک گرفته اند.در کنار تحصیلات دانشگاهی ،ما برای بالا بردن توانای های فنی پرسنل اقدام به راه اندازی کلاس های آموزشی در مجموعه نموده ایم.

   

  مطالب و مقالات در مورد انواع جرثقیل

  نصب جرثقیل در تهران

  تعمیر جرثقیل

  ساخت جرثقیل

  نصب جرثقیل سقفی

  گارانتی جرثقیل

  خدمات پس از فروش جرثقیل

  تجهیزات مورد نیاز در نصب جرثقیل

  جرثقیل دروازه ای

  جرثقیل در تهران

  رریموت جرثقیل

  فروش جرثقیل

   

 • وسایلواشیاءمختلفی رامی‌توانتوسطجرثقیلجابه‌جاکرد. بیشترینموردجابه‌جاییتوسطجرثقیلبارومواداولیهمختلفاست. بااین‌حالازجرثقیلبرایجابه‌جاییماشین‌آلاتمختلف، اشیاءپیش‌ساختهمختلفنظیرتانکروکانکس، جابه‌جاییدریچه‌هایسدو...نیزاستفادهمی‌شود.

  جرثقیل‌ها محدودیت حرکتی دارند. برای مثال جرثقیل ها دروزاه ایتنها بر روی ریل‌هایی که از قبل تعبیه‌شده حرکت می‌کنند. ازاین‌رو بارهای موردنیاز برای جابه‌جایی توسط ماشین‌آلات مختلف نظیر لیفتراک، کامیون، نیسان و... به محل نصب جرثقیل برده می‌شود و یا توسط جرثقیل بر روی این ماشین‌آلات قرار داده می‌شود و به مکان مشخصی انتقال می‌یابد.

   

   

  مطالب مرتبط

  نصب جرثقیل در تهران

  تعمیر جرثقیل

  ساخت جرثقیل

  نصب جرثقیل سقفی

  گارانتی جرثقیل

  خدمات پس از فروش جرثقیل

  تجهیزات مورد نیاز در نصب جرثقیل

  جرثقیل دروازه ای

  جرثقیل در تهران

  رریموت جرثقیل

  فروش جرثقیل

 • تجهیزات بسیار زیادی در نصب جرثقیلمورد استفاده قرار می گیرند .از وسایل و تجهیزات معمول و عادی نظیر آچار وپیچ گوشتی گرفته تا نردبام و لیفتراک و... همه در نصب جرثقیل لازم وضروری هستند.در کنار این ابزار کار یک مجموعه جرثقیل باید حتی المکان  قطعات یدکی و مورد نیاز جرثقیلرا نیز دارا باشد .برخی از لوازم مورد نیاز برای نصب جرثقیل را نمی توان تهیه کرد و به محل نصب جرثقیل برد.برای مثال در برخی مواقع برای نصب و تعمیر جرثقیلبه لیفتراک و نردبام های بزرگ است .یک نصاب یا تعمیرکار جرثقیل نمی تواند این ابزار را با خود به محل ببرد و خود شرکت باید این ابزار را تهیه نماید.

  مدت زمان مورد نیاز برای نصب جرثقیل

  یکی از مواردی که ممکن است برای مشتریان جرثقیل مهم باشد مدت زمان نصب جرثقیل هست .جرثقیل به دلیل اندازه بزرگی که دارد درهنگام نصب محیط بسیار زیادی را تحت الشعاع قرار می دهد .در واقع پروسه نصب جرثقیل محدوده زیادی را اشغال می کند و به دلیل خطرات و صدای زیادی که دارد  ممکن است به صورت کامل کار را در محل نصب به تعطیلی بکشاند.جدا از این موارد سرعت در شروع به کار جرثقیل ،باعث سرعت در انجام امر مربوطه و تحویل سفارشات می شود.در زمینه خدمات سرویس و تعمیر و نگهداری نیز همین موارد صدق می کند.

  با توجه به موارد بالا سرعت در نصب جرثقیل می تواند مزایای بسیاری برای مجموعه سفارش دهنده داشته باشد.اغلب شرکت ها و مجموعه های سفارش دهنده معمولا این سوال را قبل از تحویل سفارش می پرسند.برای تعیین مدت زمان مورد نیاز برای نصب جرثقیل موارد و جزئیات بسیاری باید در نظر گرفته شود.نوع جرثقیل(دروازه ای ،نیم دروازه ای و سقفی) ،ظرفیت جرثقیل(مقدار وزن قابل جابه جایی) ،محیط نصب و مهارت تیم نصاب مهم ترین فاکتورها در تعیین مدت زمان نصب جرثقیل است.در این میان مهارت تیم نصاب جرثقیل بسیار حائز اهیمت است .البته برای نصاب های جرثقیل مهارت و تجربه اولین و مهم ترین فاکتور می باشد.نصاب هاب جرثقیل در صورت دارا بودن مهارت و تجربه های لازم باید سعی در سرعت بخشیدن به کار نصب و تعمیر و سرویس نمایند.

  مجموعه جرثقیل مکاترونیک آریا با بهینه کردن امور نصب جرثقیل و با کمک نصاب های حرفه ای و توانمند خود به صورت میانگین  سرعت نصب جرثقیل را تا 300 درصد افزایش داده است.

   

   

 • برخی از قطعات مکانیکی اصلی جرثقیلبه شرح زیر می باشند.

  crane

  پل

  کالسکه

  کلگی

  تیر حملا

  قلاب

  استوپر

  بالابر

  عملک برق رسان

  استوپر

  کابین

  راهرو

  سیم بکسل

  ضربه گیر

  درام

  بلبرینگ

  تسمه

  یاتاقان

  فولی

  دنده

  زنجیر

  کاسه نمد

  اورنیگ

  پکینگ

  انواع روان کننده ها

  روغن و گریس نسوز

  موتوربالابری

  موتور گیربکس

  قطعات برقی جرثقیل

   برخی قطعات برقی جرثقیل عبارتند از:

  تابلو برق

  میکروسوئیچ

  علمک برق رسان

  شین برق

  برق رسان ترولی 

   

   

  مطالب و مقالات در مورد انواع جرثقیل

  نصب جرثقیل در تهران

  تعمیر جرثقیل

  ساخت جرثقیل

  نصب جرثقیل سقفی

  گارانتی جرثقیل

  خدمات پس از فروش جرثقیل

  تجهیزات مورد نیاز در نصب جرثقیل

  جرثقیل دروازه ای

  جرثقیل در تهران

  ریموت جرثقیل

  فروش جرثقیل

   تعمیر جرثقیل سقفی

  نصب جرثقیل سقفی

   برق جرثقیل

   

 • برخی کسب‌وکارها به دلایل مختلف امکان ادامه فعالیت ندارند و ممکن است تصمیم به فروش قطعات خود کنند. مجموعه جرثقیل مکاترونیک آریا خریدار جرثقیل‌های دست‌دوم و همچنین قطعات دست‌دوم جرثقیل است. پروسه خرید به این صورت است که پس از تماس مشتری ما اقدام به اعزام کارشناس به محل مشتری می‌کنیم. کارشناس ما برآورد اولیه ارزش جرثقیل یا قطعات را انجام می‌دهد و تصاویر و اطلاعات موردنیاز جرثقیل را دریافت می‌کند. پس از گذشت 24 ساعت از بازدید جرثقیل قیمت پیشنهادی مجموعه جرثقیل مکاترونیک آریا به مجموعه موردنظر اعلام می‌شود.

  برخی جرثقیل‌ها و قطعات جرثقیل به دلیل فرسودگی قابل‌استفاده نیستند. بااین‌حال این قطعات می‌توانند بسیار ارزشمند باشند. قطعات جرثقیل غالباً از فلزات مختلف ساخته‌شده‌اند و حتی در صورت غیرقابل استفاده بودن ارزش ضایعاتی دارند. پس هرگز قطعات فرسوده خود را دور نریزید. ما با بهترین  قیمت قطعات فرسوده و اسقاطی شمارا خریداریم.

  قرارداد خریدوفروش جرثقیل

  هرچند جرثقیل‌های سقفی، دروازه‌ای و نیم دروازه‌ای مانند وسایل نقلیه دارای سند مالکیت نیستند اما به دلیل قیمت و ارزش بالای این جرثقیل‌ها، در هنگام خریدوفروش باید حتماً قراردادی بین خریدار و فروشنده تنظیم گردد. در این قرارداد کلیه شرایط معامله ازجمله نوع جرثقیل، تناژ جرثقیل، مبلغ معامله و... بایستی قید شود.

  مطالب و مقالات در مورد انواع جرثقیل

  نصب جرثقیل در تهران

  تعمیر جرثقیل

  ساخت جرثقیل

  نصب جرثقیل سقفی

  گارانتی جرثقیل

  خدمات پس از فروش جرثقیل

  تجهیزات مورد نیاز در نصب جرثقیل

  جرثقیل دروازه ای

  جرثقیل در تهران

  ریموت جرثقیل

  فروش جرثقیل

کلیه حقوق و مزایای این وب‌سایت متعلق به مجموعه جرثقیل مکاترونیک آریا می‌باشد.